Periode: August 2002


Stop for Siumuts frådseri

Hans Heilmann
Fredag d. 30. august 2002

Jørgen Wæver anstrenger sig for at få anlagt en landingsbane i Qaqortoq, skønt Narsarsuaq kun ligger en 10-15 minutters helikopterflyvning væk. Der er allerede afsat penge til renovering af Narsarsuaq, og renoveringen er allerede påbegyndt, udnyt dog de allerede eksisterende faciliteter, i stedet for at ødsle pengene væk

Affolkning af bygder er ikke Siumuts politik

Ole Thorleifsen
Fredag d. 30. august 2002

Det fremstår nemlig af betænkningen, at man ikke har berørt rentabiliteten af den private produktion i bygderne. Man har heller ikke berørt, hvor meget gavn samfundet har af produktionen. Udgifterne har man baseret på det offentliges ... udgifter til bygderne.

Vore børn skal ikke deporteres

Bodil Karlshøj Poulsen
Fredag d. 30. august 2002

Børnene er uden skyld i, at de er omsorgssvigtede eller misbrugte. Mange af disse børn har ventet i lang tid i deres hjemkommune på at få et ophold på en døgninstitution - ventet i usikkerhed på hvad fremtiden vil bringe. Nu kan de samme børn - husk at børn både kan lytte, læse og forstå - vente på en eventuel deportation til et andet land

Hans Enoksen: Torskefiskeriet skal fortsætte

Irene Jeppson
Fredag d. 30. august 2002

- Hvor mange gange skal de fortælle os, hvad vi skal gøre. Vi har mange eksempler på, at biologerne har fejlet.

Arbejdsgruppe om arktisk handel i ICC-regi

Amalie Jessen
Fredag d. 30. august 2002

Den vigtigste konklusion er, at der synes at være en del handelsmuligheder mellem inuit, som ikke kun går på handelsvarer, men også på know-how, service og rådgivning der vedrører arktiske spørgsmål.

Det dyre sundhedsvæsen

Sermitsiaq
Fredag d. 30. august 2002

Direktoratet har ret i, at vi mangler en aktiv sundhedspolitik med prioriteringer og målsætninger. Det er ikke nok, at der i koalitionsaftalen mellem Siumut og Atassut står, at ventelisterne skal nedbringes, hvis man ikke ved hvordan eller tager den tunge beslutning og prioriterer.

Politikerne må forholde sig til ventelisterne

Irene Jeppson
Fredag d. 30. august 2002

I dag venter 1.500 mennesker på at komme i behandling i det grønlandske sundhedsvæsen, mens 4.500 venter på at blive tilset af en speciallæge.

Organisering i sundhedsvæsenet

Felix Dalker
Nikolai S Christensen
Fredag d. 30. august 2002

Det er vigtigt at budgetterne bliver overholdt, men lige så vigtigt er det at udnytte budgetterne optimalt. Selvtillid er godt, men det er selvkritik også.

Kommentar til Sermitsiaqs indlæg om »de små uddannelser«

Ruth Lange
Fredag d. 30. august 2002

Det er med andre ord de uddannelsessøgende, der viser vejen og fortæller, at »en stor kulturel, uddannelsesmæssig og identitetskabende samfundsrelevans kan forsvare en lille uddannelse i Grønland«.

Kontinuitet er nødvendig

Rói Eliasen
Fredag d. 30. august 2002

De vil nok opdage at »Medgang og Modgang hin anden anraabe. Solskin og skyer de følges ad!«

Universitetsparken eller folkeskolen?

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Onsdag d. 28. august 2002

Du var ellers så befriende klar i mælet, da du argumenterede imod etableringen af Universitetsparken: "Vi kan ikke tillade os, at bruge 160 millioner kroner på enkelte uddannelser, mens skolebørn får undervisning i fyrrum, omklædningsrum, containere, boglagre og gangarealer."

Uforsvarlig leg med befolkningens sundhed

Erik H. K. Heilmann
Onsdag d. 28. august 2002

De væsentligste kendte kilde til dioxinforurening af luften er forbrændingsprocesser. Begrebet forbrændingsprocesser dækker i denne sammenhæng enhver proces, hvor organisk materiale forbrændes, f.eks. forbrænding af affald, ildebrande og afbrænding af træ.

Direkte transmission af kommunalbestyrelsesmøder i lokalradioen

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Onsdag d. 28. august 2002

Beskrevne forhold leder nu til et forslag fra Per Berthelsen om, at kombest åbner op for at få sine møder transmitteret direkte i lokalradioen, således at vælgerne fremover kan være direkte vidner til de ting, der foregår i Kommunalbestyrelsens mødesal

Tag dig sammen Ole

Rune Broberg
Tirsdag d. 27. august 2002

I jeres principbetænkning skriver I igen og igen at befolkningen skal uddannes bedre, jeg kunne ikke være mere enig med dig, men hvordan hænger det sammen med at lige så snart at regnedrengen kommer ind i billedet, så flipper du helt ud.

Kommentar til Selvstyrekommissionens principbetænkning

Rune Broberg
Tirsdag d. 27. august 2002

Principbetænkningen er på trods af at den har et smukt klingende navn, intet nyt under solen, udover at en flok overprivilegerede politikere tilsyneladende helt af dem selv har opdaget at samfundet ikke har råd til at opretholde alle bygderne i Grønland, fantastisk.

Der er ingen der tvinger jer til at være politikere

Rune Broberg
Tirsdag d. 27. august 2002

Så vidt jeg ved, er der ingen der tvinger jer til at være politikere, hvis I syntes at lønnen er for lav, så gå ud og find et rigtigt arbejde, og se hvad jeres årsløn så bliver

Vederlagsforhøjelser nok engang

Marius Olsen-Fleischer
Tirsdag d. 27. august 2002

Vi må arbejde på at højne vores troværdighed igen, det er nemlig nødvendigt, da befolkningen er begyndt at stille spørgsmålstegn ved Siumuts troværdighed. Det vil også være et tegn på lydhørhed over for vælgerne, hvis man lyttede lidt mere til hvad vælgerne siger. For hvis de ikke vælger os, vil de miste magten, som vi har haft i 25 år!

Man må udpege, hvilke bygder der skal lukkes

Peter Alaufesen
Tirsdag d. 27. august 2002

Vi, der sammen med vores forældre har været ofre for G-60 politiken, ved udmærket godt, hvad det drejer sig om. For vi startede alting på ny.

Tro ikke kun på naturmyndighederne

Thor Hjarsen, Rådgivende arktisk biolog
Fredag d. 23. august 2002

Hvis nogle af de journalister og mediefolk, der følger i halen på EU-politikerne til Ilulissat den 28. august får øje på slagtede hvidhvaler, ser riffelfangst på store hvaler eller hører om de grønlandske brud på de internationale regler om handel med hvalprodukter, så kan helvede bryde løs. Og så kan Hjemmestyret stille op med nok så mange kampagnemedarbejdere.

Naturoplysningskampagne finansieres af Danmark og erhvervslivet

Thor Hjarsen, Rådgivende arktisk biolog
Fredag d. 23. august 2002

Politikerne lovede Grønland og det internationale samfund en landsdækkende oplysningskampagne om jagt og fangst uden at afsætte penge. Det meste af kampagnen skal betales af danske skatteydere og det grønlandske erhvervsliv. 3,9 mio. ud af 5,5 mio kr. er indtil videre indsamlet.

Om igen, Hr. Fogh

Ole Aggo Markussen
Fredag d. 23. august 2002

Og hvorfor skal statsministerens rådgivende udvalg komme med analyser og anbefalinger om indre grønlandske forhold? ... Skal Grønland nu også til at lave et råd, der undersøger problemerne i dansk økonomi? ... Herrefolks mentaliteten lever i bedste velgående i førerbunkeren i København!

Statsministeren kom forbi

Sermitsiaq
Fredag d. 23. august 2002

Selv om statsministeren klart blander sig i et internt hjemmestyreanliggende kan han bidrage med en ekspertbistand, som måske kan være med til at sætte skub i en udvikling, som alle er interesserede i. Men samtidig kan der kastes lys over områder, som er med til at forhindre den nødvendige økonomiske ekspansion i erhvervslivet.

Efter trommedansen

Sermitsiaq
Fredag d. 23. august 2002

Folkelige organisationer udspringer almindeligvis af græsrøddernes ildhu og engagement. ICC skylder endnu svar på, hvordan organisationens hidtidige topstyring kan forenes med fællesskab og folkelighed. Og med politisk bredde

Visionen for Grønland - lukning af bygder?

Ane Marie B. Pedersen
Fredag d. 23. august 2002

Oveni det hele har statsministeren nu givet Hjemmestyret en falliterklæring ved at foreslå, at Danmark nu skal vurdere, hvor i den grønlandske lovgivning, der spærres for en erhvervsudvikling og selvbærende økonomi - til brug for næste bloktilskudsforhandlinger!

Sprogkritik slog hovedet på sømmet

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Kurt Kristensen
Fredag d. 23. august 2002

Landstinget har en inderlig ulyst til at diskutere de påtrængende problemer, som alle i Grønland kan konstatere ved blot at se ud af vinduet. I stedet ynder landstingsmedlemmerne at diskutere emner i timevis, som intet har med den grønlandske virkelighed at gøre

Selvstyrekommissionens betænkning: EN DYR SKÅLTALE

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Torsdag d. 22. august 2002

For Demokraternes vedkommende vil vi gerne vende tingene på hovedet. Vi er mere interesseret i at finde måder på, hvordan vi dels kan reducere og omlægge Hjemmestyrets udgifter på en sådan måde, at den gør mindst skade på befolkningen, og at udgifterne bliver så fremtidsrettede som muligt.

Almindelige bemærkninger til Forslag til Landstingsfinanslov 2003

Landsstyret
Tirsdag d. 20. august 2002

(Døgn)Institutionernes personale skal tiltrækkes og fastholdes gennem en rimelig aflønning, og ikke mindst gennem samfundets højere agtelse af de mennesker der arbejder til gavn for børn og unge som af forskellige grunde har vanskelige opvækstvilkår

Børnene er gidsler

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 20. august 2002

Hjemmestyret og kommunerne slås i øjeblikket indædt for at tørre ansvaret med omsorgssvigtede børn af på hinanden. Ungerne er blevet gidsler i en modbydelig sag om penge og ansvarsforflygtigelse

Ikke så få initiativer er startet op

Nikolaj Ludvigsen
Tirsdag d. 20. august 2002

Fabrikken i Nanortalik, der har stået stille i mange år, er blevet genåbnet med en krabbeproduktion, og vil beskæftige en hel del arbejdere, når vi har overstået presset fra naturkræfterne, som vi ikke kan kæmpe imod

Hvorfor er der kun ét landsdækkende medie

Dorthea Olsen
Mariu Nielsen Isaksen
Tirsdag d. 20. august 2002

Når KNR en sjældent gang imellem bringer en debat, sluttes der som regel med, at udsendelsen blot er starten på en debat om det pågældende emne. Eller man siger, at debatten skal fortsætte blandt borgerne. Hvad er det dog for en talemåde. I må da være vidende om, at I den eneste debatmulighed

Skal vi blot stille os tilfredse med KNR?

Ove Lund
Tirsdag d. 20. august 2002

Der er overhovedet intet nyt i at de fleste nyheder ofte redigeres fra Nuuk og andre bestemte større byer, skønt virksomheden får tildelt tilskud med henblik på hele Grønland

Ret og pligt hånd i hånd

Sermitsiaq
Fredag d. 16. august 2002

Selvstyrekommissionens principbetænkning tegner spændende fremtidsvisioner for et Grønland med øget selvstyre indenfor rigsfællesskabets rammer. ... Men samtidig er principbetænkningen en sønderlemmende kritik af de første 23 år med hjemmestyre

Helligkøer skal slagtes

Jørgen Fleischer, Redaktør
Fredag d. 16. august 2002

Hvis man skal gøre sig håb om uafhængighed af bloktilskuddet og dermed selvstændighed, så er der ikke andet at gøre end at ændre det nuværende bosætningsmønster radikalt

En by er gået i stå

Samuel Simonsen
Fredag d. 16. august 2002

Befolkningen i Nanortalik kommune sidder med hænderne i skødet, og betragter deres by, der er gået i stå i udviklingen. Man kan ikke sige, hvorfor byen er holdt op med at udvikle sig. »Virksomhedens« chef (borgmesteren) har ingen tilbud til sine »medarbejdere« (befolkningen)

Vi har alle brug for hinanden - også i demokratiets navn

Markus E Olsen
Fredag d. 16. august 2002

Ved et rent held deltog jeg i de to første konferencer som blev arrangeret af selvstyrekommissionen. Første gang som vælger, og anden gang med et parti som bagland. Men til de to næste seminarer var jeg forment adgang, fordi jeg kun måtte komme ind, hvis jeg havde en eller anden stilling eller var tilknyttet et eller andet

Det ikke Bornholms Amt der snakkes om

Ellen Kristiansen
Tirsdag d. 13. august 2002

...det er statsborgere som har grundlovssikrede rettigheder i Danmark

Pludselig kom han

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Tirsdag d. 13. august 2002

...(og så er det helt umuligt at få de langtidsholdbare grønlandske æg til at rådne på tre dage, hvis nogen skulle have samme lumske planer som et par aktivister på Nørrebro i København tidligere på året)

Yderst ringe kundeservice

Taitsisakooq Heilmann
Tirsdag d. 13. august 2002

Jeg kan til nød forstå, at man ikke behøver at arbejde i weekenden, når man driver en monopolvirksomhed. Jeg kan forstå, at det tager noget af mandagen, at komme i gang med arbejdet. Men jeg kan absolut ikke forstå, at Tele Greenland i over en uge holder mig hen med at sige »Det tager tid at grave et hul«

Når vi bliver mindre forkælede

Arnaaraq Kristiansen
Søndag d. 11. august 2002

Jeg kan frygte for et sammenbrud i tilfælde af en dårlig regering i et selvstændigt Grønland - men så galt tror jeg ikke, det vil gå. Jeg frygter mest for, at folk vil tabe modet og sige: "Jeg kan ikke."

Post-kolonialismens skygge - hvordan træder vi ud af den?

Johannes Kyed
Søndag d. 11. august 2002

Hvis alle skindsystuer kunne gøres mere synlige, så ville vi ikke behøves at høre skænderier om bevaring af bestemte metoder i skindsyning, eksempelvis i landstingssalen, hvor andre vigtigere emner bør behandles

Det gælder om at tage det alvorligt

Inunnguaq Flin Kern Kreutzmann
Søndag d. 11. august 2002

Når vores forbilleder ikke tager vores fremtid alvorligt, hvorfor skal vi, som bliver kaldt for Grønlands fremtid, så tage den alvorligt?

Fokus på målet

Selvstyrekommissionen
Søndag d. 11. august 2002

Selvstændighed er forskellig fra selvstyre på den måde, at der her er tale om en suveræn statsdannelse, som indebærer fuld selvbestemmelse på alle områder. Landsstyrets oplæg til Selvstyrekommissionens arbejde omfatter ikke selvstændighed som beskrevet

Hengivne og selvstændige mennesker

Mikael Petersen
Selvstyrekommissionen
Søndag d. 11. august 2002

Når vi ved omlægning af samfundsstrukturen bliver i stand til at udnytte vores menneskelige og materielle ressourcer langt bedre end i dag, er et selvstyrende Grønland en realitet

Et middel mod stagnation

Daniel Skifte
Søndag d. 11. august 2002

De forskellige elementer i betalingsbalancerne mellem Grønland og Danmark viser en balance, der oftest falder ud til Danmarks fordel. Derfor har vi i arbejdsgruppen fokuseret på spørgsmålet: ’Hvad får Danmark og Grønland reelt ud af samarbejdet?

Et helt nyt arrangement

Johan Lund Olsen
Selvstyrekommissionen
Søndag d. 11. august 2002

Et revideret og et moderne rigsfællesskab, der bygger på et fællesskab mellem tre ligeværdige parter og som i juridisk forstand grundlægges på en overenskomst (en traktat) om selvstyre, og som folketinget ikke længere vil kunne tilbagekalde eller suspendere efter behag

Anorakken må sys om

Finn Lynge
Selvstyrekommissionen
Søndag d. 11. august 2002

Vores geografiske placering betyder, at USA har brug for os. Men vi har en vision om, at Danmark officielt anerkender dette. Danmark bør acceptere Grønland som medunderskriver, når det vedrører grønlandske forhold

En ny plads i verdenssamfundet

Jakob Janussen
Søndag d. 11. august 2002

Det grønlandske folk og det danske folk må i fællesskab finde deres nye plads i et stærkt forandret verdenssamfund. Det er hovedopgaven i al sin enkelhed

Principbetænkning - Bilag

Selvstyrekommissionen
Lørdag d. 10. august 2002

Det er kommissionens opgave at udarbejde en betænkning om mulighederne for at udvikle Grønlands selvstændighed inden for Rigsfællesskabets rammer, baseret på princippet om, at der skal være overensstemmelse mellem rettigheder og forpligtelser

Principbetænkning - 7. Forfatning og folkeret

Selvstyrekommissionen
Lørdag d. 10. august 2002

Det er ikke uden videre givet, at et fuldt selvstændigt og uafhængigt Grønland vil kunne sikres samme stilling som f.eks. USA eller Kina i det internationale samfund

Principbetænkning - 6. Økonomi og erhvervsudvikling

Selvstyrekommissionen
Lørdag d. 10. august 2002

Økonomisk afhængighed behandles ofte som værende "de andres skyld", men i denne sammenhæng er der også interne forhold i Grønland, der har været bestemmende for en fortsat afhængighed af samhandel med Danmark

Principbetænkning - 5. De menneskelige ressourcer

Selvstyrekommissionen
Lørdag d. 10. august 2002

Det er Selvstyrekommissionens vurdering, at det grønlandske erhvervsliv de kommende år vil have forøget behov for udefrakommende arbejdskraft.

Principbetænkning - 4. Udenrigs- og sikkerhedspolitik

Selvstyrekommissionen
Lørdag d. 10. august 2002

Selvstyrekommissionen anbefaler derfor at udenrigskontoret omdannes til et direktorat under landsstyreformanden ...samtidig med, at der vedtages en plan for den organisatoriske udbygning de kommende år. 

Principbetænkning - 3. Sprog

Selvstyrekommissionen
Lørdag d. 10. august 2002

Ud fra princippet om, at rettigheder og pligter bør følges ad, findes det betænkeligt at udelukke en person, der har valgret og dermed er valgbar til Landstinget, at kunne benytte det sprog, der er mest naturligt for vedkommende

Principbetænkning - 2. Den lovgivende og udøvende myndighed

Selvstyrekommissionen
Lørdag d. 10. august 2002

Vedrørende omdannelse af Grønland til én stor valgkreds (sætter kommissionen) ud fra en demokratisk betragtning ... spørgsmålstegn ved den gældende ordning

Principbetænkning - 1. Indledning

Selvstyrekommissionen
Lørdag d. 10. august 2002

Kommissionens første arbejdsår har været hæmmet af de begrænsede ressourcer, som oprindelig var afsat til arbejdet.

Selvstyrekommissionens principbetænkning

Selvstyrekommissionen
Lørdag d. 10. august 2002

Efter aftale med landsstyret afgiver Selvstyrekommissionen betænkning i to trin ... Denne del er en såkaldt principbetænkning, der koncentrerer sig om de mere principielle problemstillinger i kommissoriet, kommissionens overvejelser over disse problemstillinger og foreløbige indstillinger

Hold op med at lege og tag og bliv voksen

Ole Lennert Poulsen
Fredag d. 9. august 2002

Hvad er det for en politik, du er i gang med i dagens Grønland. Hvem har bildt dig ind, at det går "åhh så godt" for resten af befolkningen, at du vil kunne give dig selv lov til at se bort fra virkeligheden og bare give dig til at levere luftkasteller, du som end ikke har nogen holdepunkt for at sige, at det skulle være samfundsøkonomisk

Grønlands fremtid

Sermitsiaq
Fredag d. 9. august 2002

Vi efterlyser en uddannelsespolitik med klare mål, og vi efterlyser en prioritering af anlægsudgifterne, hvor skolerne får en langt højere prioritet, end de har i dag

Fremtid for SikuBlock?

Thue Christiansen
Fredag d. 9. august 2002

Hvis det nu viser sig at statslige systemer har givet tilskud til fældning af træer, tilskæring, transport samt salg til grønlandske aftagere, hvorfor skal vi så holde os tilbage med hensyn til at handle ligeledes overfor SikuBlock, hvis Jakob Knudsen er interesseret i det?

Hvorfor skal der skydes flere hunrener?

Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 9. august 2002

Megen af rensdyrenes vinterføde er såkaldte flerårige planter og laver. Det vil sige at det tager flere år for en plante der er blevet spist før der kommer en ny. Det gør så at rensdyrene har muligheden for at nedgræsse et område. Når der så ikke er nok føde får vi dyr der er magre og vi risikerer desuden at kalvene bliver tabt om vinteren og til sidst en stor vinterdødelighed af voksne dyr

Et familietabu

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 9. august 2002

For 20 år siden var der ikke noget, der hed seksuelt misbrug af børn. Ikke noget, vi husker her på redaktionen. Men også dengang blev hundredvis, måske tusindvis af børn, kaldt hen til far, mor, onkel eller bedstefar og »vejledt« i, hvordan man behager de voksne. Dengang talte vi bare ikke om det. Eller vidste det ikke

Vi vil være med i krabbefiskeriet

Vilhelm Kristiansen
Fredag d. 9. august 2002

Vores fiskere, som andre fiskere i Grønland, der har lært erhvervet, vil gerne være med til at udnytte ressourcerne i havet. I løbet af 1900-tallet har de gentagne gange været tilskuere til forsøgsfiskeri, men sådan er det ikke mere. I dag i år 2002 må de have mulighed for være med i forsøgsfiskeriet

Fangere og fiskere i Upernavik forbigås

Ole Thorleifsen
Fredag d. 9. august 2002

Lavindkomstgruppen bliver hårdt ramt af de beslutninger, som de politisk ansvarlige tager. For en fanger med en årsindkomst på 40.000 kroner er én fugl meget værdifuld. Sådanne begrænsninger på livets opretholdelse medvirker til udryddelse af fangererhvervet

Grønland står foran hård slankekur

Jacob Kaare Sørensen
Torsdag d. 8. august 2002

Kommissionen mener den sociale sektor har mistet overblikket og flere kommuner med fordel kan lægges sammen. Desuden vil man se alvorligt på antallet af bygder ... "Vi kommer ikke uden om ændringer af bosætningsmønstret. Det koster simpelthen det hvide ud af øjnene at sikre vilkårene for de folk, der bor dybt isoleret - og på et spinkelt erhvervsgrundlag ..."

Tillykke med de 25 år, Siumut

Atuagalliutit/Grønlandsposten
Fredag d. 2. august 2002

Ét er, at Siumut-toppen i en årrække styrede landet i en evig brandert, der skabte store omkostninger for samfundet - et andet, at vi nu, hvor vi har lagt skandalerne bag os, står i stampe uden aktuelle udviklingsmuligheder og med en dårlig smag i munden af, at det mere drejer sig om magten, jobbet og lønnen, end sagen - Grønlands fremtid

Kommunerne kan ikke

Sermitsiaq
Fredag d. 2. august 2002

Alle argumenter taler for at problemet skal løses. 30 millioner er ikke nok. Det er kun en halv løsning, der sikrer det nuværende antal døgninstitutionspladser. Der er brug for mange flere

Turistcheferne i Sydgrønland, Nanortalik Tourism Service

Narsaq Tourist Office
Fredag d. 2. august 2002

Qaqortoq Turistforening

Strukturproblemer i Grønlands Sundhedsvæsen

Hans Martin Johnsen
Fredag d. 2. august 2002

For mig at se er ubalancen mellem den service befolkningen i Nuuk får sammenlignet med i særdeleshed yderdistrikterne for stor

Den glemte RAMSAR-konvention

Thor Hjarsen, Rådgivende arktisk biolog
Fredag d. 2. august 2002

I direktoratets svar, der er godkendt af landsstyremedlem for Sundhed og Miljø, Edward Geisler, skriver man, at dengang i 1988, hvor Grønland tiltrådte Ramsarkonventionen, regnede man ikke med, at man aktivt skulle beskytte de 11 områder som Grønland selv udpegede

Kommentar til fuglefredningen

Jens Mølgaard
Fredag d. 2. august 2002

Fredningstidspunktet er ikke passende for Diskobugten, men blot tilpasset forholdene i Midt- og Sydgrønland. Dette kan vi overhovedet ikke acceptere, og kræver, at fuglebekendtgørelsen laves om med det samme

Hvorfor skal de private udkonkurreres?

Jaakutoqaq Heilmann
Fredag d. 2. august 2002

Såfremt vi skal føre privatiseringsbestræbelserne ud i livet mener jeg endvidere, at vi må tildele de mere rentable virksomheder engangstilskud i opstart, såfremt de skulle have behov for det, således at vi kan glædes over disse, når de skaber arbejdspladser og begynder at fungere godt, i stedet for at spænde ben for dem, sådan som det er tilfældet i dag

32.000 er mange rensdyr

Karl Therkelsen
Fredag d. 2. august 2002

I efterhånden et årti er det blevet »moderne« at spise økologisk kød på det store europæiske marked. Det må være muligt at få Grønland med på »vognen« med import af økologisk kød af rensdyrkøller, bov, ryg med mere