Periode: August 2010


Lys forude?

Grønlands Arbejdsgiverforening
Karsten Klausen, sekretariatschef i Grønlands Arbejdsgiverforening
Mandag d. 30. august 2010

I Grønlands Arbejdsgiverforening er kvalificeret undervisning i folkeskolen et højt prioriteret fokusområde. Uddannelse og kompetenceudvikling på alle niveauer er helt afgørende for samfundets udvikling, og her er en velfungerende grundskole en forudsætning. Derfor konstaterer vi med glæde, at der i år er den hidtil største tilgang til læreruddannelsen i Grønland.

Svar til Grønlands Arbejdsgiverforening om uddannelsesindsats

Departementet for Kultur Uddannelse Forskning og Kirke
Fredag d. 27. august 2010

Uddannelsesplanen virker og lige nu er ca. 3700 i gang med et uddannelsesforløb, hvilket er en stigning på over 30 % siden 2005. Lige nu er det største problem manglen på kollegiepladser til de studerende, hvilket landsstyret forsøger at tage hånd om i den fremsatte finanslov ved at fremrykke midler til kollegiebyggeri i stor skala.

Halvårsmeddelelse fra Royal Arctic Line A/S

Royal Arctic Line
Fredag d. 27. august 2010

For godsmængderne ud af Grønland ses en mindre stigning på 900 kubikmeter i forhold til samme periode sidste år. Internt i Grønland er de transporterede mængder faldet med 9000 kubikmeter i forhold til samme periode sidste år. Nedgangen skyldes mindre intern transport af råvarer indenfor fiskeindustrien.

Hvornår starter fremtiden?

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Tirsdag d. 24. august 2010

Igen ser vi en finanslov uden optræk til de reformer, der i lang tid har været uhyre påkrævede - og som landsstyret i øvrigt selv pegede på nødvendigheden af, da de overtog regeringsansvaret for over et år siden. I Grønlands Arbejdsgiverforening er vi udmærket klar over, at store forandringer tager tid, og at de skal ske på basis af grundig planlægning og omhyggelige undersøgelser. Men samtidigt er det vigtigt at signalere vilje til handling, hvis befolkningen ikke skal miste tålmodigheden. Denne vilje har vi svært ved at få øje på i udkastet til finansloven.

Foreløbige resultater fra Cairns boringer i havet vest for Grønland

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 24. august 2010

Olieboreskibene i havet vest for Disko-Nuussuaq borer i to brønde, den ene i den såkaldte T8 brønd og den anden i den såkaldte Alpha brønd. Der er fundet kulbrinter i T8-brønden i form af gasforekomster i tynde sandlag. Cairn oplyser, at fundet tyder på eksistensen af et aktivt petroleumssystem i området. Brønden er endnu ikke færdiggjort.

Nyt børnevaccinationsprogram træder i kraft

Flemming Kleist Stenz, landslæge
Mandag d. 23. august 2010

Nyt børnevaccinationsprogram træder i kraft 1. september 2010, hvor vaccination mod hepatitis B (leverbetændelse) og alvorlige infektioner med pneumokokker bliver indarbejdet i børnevaccinationsprogrammet.

Finanslovsforslaget: Flere penge til uddannelse – færre penge til tilskud

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Lørdag d. 21. august 2010

Tendentiøst ynder vi at fremføre vores forfædres levevis som argument for at fastholde vores nuværende samfundsstruktur. Ethvert forsøg på at diskutere bosætningsmønster og dertil hørende beskæftigelsesmæssige projekter, såsom driftstilskud til Great Greenland og indhandlingstilskud, bandlyses og anses som beskæmmende og ugrønlandske. Min påstand er, at disse agitatorer ikke har forstået vores forfædres levevis og livsanskuelse.

Landsstyret godkender flere olieboringer i havet vest for Grønland

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Tirsdag d. 17. august 2010

De to nye boringer skal vælges mellem fire godkendte borelokaliteter på følgende: havdybder på 380, 432, 485 og 631 meter. Der er således ikke tale om dybvandsboringer. Boringer foregår på meget beskedne vanddybder i forhold til det som denne sommer gennemføres mange andre steder i verden, f.eks. Færøerne, Norge og Østcanada.

Dilemmaet vedrørende Kvanefjeldet

Grønlands Arbejdsgiverforening
Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Tirsdag d. 17. august 2010

Vi synes, det er naturligt, at man politisk vælger at sige fra overfor visse projekter, men vi mener til gengæld også, at man har pligt til at få belyst de valg, man træffer. På den ene side skal Grønland ikke lade sig presse af en international koncern, der har investeret store beløb i foreløbige undersøgelser. På den anden side er det heller ikke sund fornuft, at et land, der er afhængig af nye, fremtidige indtægter, på forhånd afskærer sig fra nogle af disse muligheder på grund af et mere end 20 år gammelt princip, der måske kan vise sig ikke at have videnskabeligt og praktisk gyldighed længere.

Dialog om fremtidens alkoholbehandling

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Tirsdag d. 17. august 2010

På temadagen vil der være oplæg om alkoholproblemer i en grønlandsk kontekst, behandlingsformen i Grønland i dag, alkoholbehandleres uddannelsesmæssige baggrund, behandlingsformer på alkoholområdet og de danske kommuners erfaringer med overtagelsen af alkoholområdet.

Hvilke organisationer finansieres via finansloven

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 12. august 2010

Der er ingen tvivl om, at mange af organisationerne i dagens Grønland kun kan fungere ved hjælp af tilskud fra landskassen. De fleste organisationer udfører et værdifuldt stykke arbejde, og det er derfor vigtigt, at de bliver støttet med offentlige kroner. På den anden side er der også organisationer, der fungerer uden offentlig støtte. Disse organisationer udfører ligeledes et værdifuldt stykke arbejde.

Klima, Natur og Kulturarv

Mimi Karlsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 11. august 2010

Vi befinder os nu i nærheden af det område, som Grønlands selvstyre ønsker optaget på Verdensarvslisten under projekttitlen "Landbrug i Arktis i 1000 år". Det arbejde har pågået i nogen tid, for det har ikke været helt let. For som alle ved, at der utrolige forekomster af mineraler spredt over det meste af Sydgrønland, og da et Verdensarvsområde er uforeneligt med udvinding af mineraler, har det været nødvendigt at indgå kompromisser i afgrænsningen af det foreslåede Verdensarvsområde. Derudover har der været behov for, at lokalbefolkningen sikres erhvervsmuligheder fremover.

Retursystem - en sikker vinder for miljøet

Anita Hoffer, juridisk konsulent
Grønlands Arbejdsgiverforening
Onsdag d. 11. august 2010

Grønlands Arbejdsgiverforening vil dog yderligere foreslå, at man supplerer med en tilbundsgående undersøgelse af, om det ikke både økonomisk og miljømæssigt ville være endnu mere interessant at indføre et returdåse-system, som vi kender det fra Danmark og flere andre lande.

Forslag til finanslov for 2011

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 10. august 2010

På Landskassens indtægtsside vil landsstyret hente i alt 272 mio. kroner i form af en brændstofafgift, stop for import af taxfree-varer, højere bilafgifter, besparelser på Selvstyrets administration, besparelser i kommunerne, afskaffelse af tilskud til vedligeholdelse af private huse og yderligere har landsstyret planer om at tilpasse anlægsaktiviteterne i de kommende år.
Tilknyttede tekster:

Boligstatistik for året 2009

Grønlands Statistik
Mandag d. 9. august 2010

Den årlige tilgang af boliger har i 2009 været faldende. Faldene er især sket i byerne.
Tilknyttede tekster:

2010 – et år med mange nye udfordringer og nye initiativer

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Fredag d. 6. august 2010

Vi har i Grønland fået nedsat en Skatte- og Velfærdskommission, som de kommende år vil få stor indflydelse på vores skattesystem og vores socialområde. Et arbejde som muligvis også kan bruges i de andre selvstyrende lande, Færøerne og Åland.

Sprog er til kommunikation mellem folk

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Fredag d. 6. august 2010

Grønlands Hjemmestyre har i over 30 år haft muligheden for at sikre, at alle børn og unge fik en tryg og kærlig opvækst med en god folkeskole, hvor de blandt andet kunne have lært de nødvendige sprog, som kunne have gjort dem i stand til at gennemføre såvel håndværksmæssige som akademiske uddannelser. Resultatet er som bekendt ikke særligt godt.

Samarbejdsaftale indgået med olieselskab

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Torsdag d. 5. august 2010

Udgangspunktet for aftalen er olieefterforskningsboringerne i 2010 og indeholder en gennemgang hvordan virksomheder og arbejdstagere inddrages i efterforskningsaktiviteterne. I aftalen er det også fastlagt hvilke kurser og workshops, der skal gennemføres med henblik på opkvalificering af den grønlandske arbejdsstyrke og det grønlandske erhvervsliv.

Qoornoq Deklaration

Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 5. august 2010

Ved sommermødet havde Inuit Ataqatigiit valgt at sætte særligt fokus på følgende emner: skatte- og Velfærdskommissionens arbejde, samspillet mellem Selvstyret og Kommunerne, aluminium/Alcoa, og endelig uranspørgsmålet.

Landsstyret vil selv informere om uran

Landsstyret
Onsdag d. 4. august 2010

Avisen Kuannersuit News er for nylig blevet husstandsomdelt og landsstyret skal i den forbindelse understrege, at avisen alene er blevet produceret af selskabet bag Kvanefjeldsprojektet, Greenland Mining Energy.

Hul i Sermersooq kommunes kistebund?

Laurits Bloch
Onsdag d. 4. august 2010

Og skulle nogen borgere stadig føle sig lidt utrygge over, hvordan vort nærdemokrati evner at forvalte vores allesammens fællesøkonomi kan vi jo til yderligere beroligelse sætte vor lid til vor kritiske landsdækkende presse, der jo nok straks vil kaste sig over en sådan offentlig skandale, som en kuldsejling af en så stor økonomi, som der her er tale om, ville være.

Sorlaat Partiiat lukker

Nikoline Ziemer, Sorlaat Partiiat
Onsdag d. 4. august 2010

Der er store muligheder for grønland i forhold til råstofudvindingen og det skal det grønlandske samfund forberedes til! Inden for 5 år er der måske flere tusinde nye stillinger bare inden for råstofsektoren.

Reducer lufthavnsafgiften

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Tirsdag d. 3. august 2010

Månedens glade nyhed: Air Iceland flyver året rundt mellem Nuuk og Reykjavik. Dermed er der kommet en fast alternativ udenrigsrute til Danmarks-ruten i Kangerlussuaq. Det betyder flere valgmuligheder for forbrugerne – og øget konkurrence mellem Air Greenland og Air Iceland. Begge dele er til fordel for forbrugerne, da det betyder flere afgange og lavere priser.