Periode: September 2010


Det er vores fælles ejendom, derfor tilfalder nytten os alle

Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 29. september 2010

Inuit Ataqatigiit mener at store projekter uanset geografisk placering skal komme alle borgere til gode. F. eks. Ved en eventuel realisering af Alcoa projektet uden en opdatering af skatteloven, så vil samfundet, der vil have investeret 66 mio. kroner i perioden 2011 til 2014 stå uden de modsvarende indtægter. Qeqqata Kommunea vil stå med broderparten af indtægterne. Inuit Ataqatigiit arbejder for at samfundets ressourcer fordels til gavn for alle i samfundet.

Ressourcerne er et fælles samfundseje

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Tirsdag d. 28. september 2010

Det er vigtigt for landsstyret at pointere, at mineralske ressourcer, olieressourcer samt vandkraftressourcer er et fælles samfunds eje og ikke kun tilhørende den kommune, som de pågældende ressourcer nu findes i. Derfor mener landsstyret, at indtægter fra disse ressourcer i første omgang tilfalder hele samfundet, ved at man via bruttoskatten fører skatteindtægterne i Landskassen.

Enorme grønlandske oliefund gør de danske skatteydere til grin

Søren Espersen, Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti
Tirsdag d. 28. september 2010

Af en DIIS-rapport fra 2007 fremgår det klart, at Danmark på intet tidspunkt i historien profiteret på Grønland, som tilfældet ellers normalt har været i forholdet mellem koloniherre og koloni. Danmark har derimod til stadighed - uegennyttigt og ihærdigt - arbejdet på, år efter år, at forbedre forholdene for Grønland og for det grønlandske folk. Alene af den grund er det såvel unfair som etisk uantageligt, at Danmark ikke får andel i værdierne i en stor del af rigets undergrund.

Folkehøjskolerne påtvinges ikke at udbyde kompetencegivende undervisning

Departementet for Kultur Uddannelse Forskning og Kirke
Lørdag d. 25. september 2010

Lovforslaget går netop ud på at fjerne det nuværende forbud mod folkehøjskolernes udbydelse af egentlig kompetencegivende undervisning. Der åbnes altså op for muligheder, som ikke eksisterer i dag.

Siumuts ordførerindlæg til finanslovsforslaget

Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Torsdag d. 23. september 2010

Grundstenene for nationaløkonomien er vort lands levende og ikke levende ressourcer. Siumut mener ikke, at oplægget på nogen måde tager højde for disse, hvorfor Siumut ikke kan være med til at vedtage det fremlagte Finanslovsforslag for 2011 sådan som det foreligger.

Demokraterne vil ikke tvangslukke bygder

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Torsdag d. 23. september 2010

Og det er i virkeligheden nok her, at den største uenighed ligger. Siumut og ligesindede mener, at vores politik er uretfærdig over for folk i bygder og yderdistrikter. Demokraterne mener, at den hidtil førte politik er uretfærdig over for folk i byerne.

Forslag til Finanslov 2011 - Almindelige bemærkninger, baggrund

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Torsdag d. 23. september 2010

Finansloven skal sikre en fornuftig udvikling af Selvstyrets indtægter, udgifter og likviditet. Samtidig skal Finansloven tage højde for de udfordringer Selvstyret står overfor i fremtiden. Finansloven skal være udtryk for en sammenhængende, langsigtet og bæredygtig økonomisk planlægning.

Siumuts ordførerindlæg til åbningsdebatten

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Torsdag d. 23. september 2010

I Formanden for landsstyret tale står i side 1 følgende: ”Sandheden er jo den, at problemerne i samfundet har rod i vores bosætningsmønster her i landet […]”. Jeg vil her, gerne spørge Formanden for landsstyret om han virkelig mener, at befolkningen har problemer i forhold til hvor de har bosat sig?

Indlæg fra IA om Finanslovforslag for 2011

Naaja Nathanielsen, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Torsdag d. 23. september 2010

Finanslovsforslaget indeholder mange midler der er bundet op på tilskud. Dette er ikke et særligt grønlandsk fænomen. F.eks. er landbrugssektorer og fiskeribrancher i hele verden meget præget af tilskud. Når det er sagt mener Inuit Ataqatigiit at for mange og for store tilskud er et problem for en selvbærende grønlandsk økonomi. Det er vigtigt at sikre at tilskud kun ydes når det giver mening.

En nation under opbygning

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Siumut
Onsdag d. 22. september 2010

I dag er der stort set ingen begrænsninger i danske virksomheders muligheder for at være aktive på det grønlandske marked. Samtidigt er det meget vanskeligt for grønlandske virksomheder at konkurrere med danske virksomheder på grund af manglende volumen på hjemmemarkedet, men også på grund af manglende uddannelse og dermed manglende produktivitet i virksomhederne. Den eksisterende ulige konkurrence mellem danske og grønlandske virksomheder på det grønlandske marked bør omdannes til et samarbejde i form af f.eks. joint-ventures, hvor grønlandske virksomheder får mulighed for at opbygge deres kompetence og dermed udvikle sig på lige fod med de danske virksomheder.

Indlæg af Inuit Ataqatigiit i debatten om landsstyreformandens åbningstale

Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 22. september 2010

Vi ved godt, at det engang imellem kan være fristende at tage udgangspunkt i de nemmeste og populære beslutningsgrundlag. Forhastede og ugennemtænkte beslutninger er utroværdige og dem vil vi for alt i verden gerne undgå, da vores lyst til velunderbyggede beslutninger, stemmer overens med vore politiske visioner.

Landsstyreformandens åbningstale ved efterårssamlingen 2010

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Fredag d. 17. september 2010

Alle politikere, uden undtagelse, ønsker at føre en fornuftig politik, men jeg mener at det aldrig har været så tiltrængt med et samarbejde om substantielle målsætninger uden at vi spænder ben for hinanden. Der er umådeligt masser af forhold i samfundet, der skal rettes op, og hvis vi går sammen, holder trit og gør os umage for ikke at tabe nogen i svinget, ja så kan vi slutte i mål på smukkeste vis.

Arktisk besejling anno 2010

Bjarne Rasmussen
Torsdag d. 16. september 2010

Så nærmer tiden sig for afslutningen på årets maritime aktiviteter indenfor offshore og krydstogtssejlads i de nordlige grønlandske farvande. I den forbindelse tillader jeg mig venligst – og forhåbentligt nøgternt og sagligt – at gøre en lille kort status på emner som havmiljøberedskab, sejladssikkerhed og lodstjeneste/kendtmandstjeneste i det grønlandske søterritorium.
Tilknyttede tekster:

Er der fare for at Royal Greenland igen skal have behov for at få tilført midler fra Landskassen?

Finn Karlsen, Medlem af Landstinget for Atassut
Per Berthelsen, landstingsmedlem, Siumut, politisk ordfører
Onsdag d. 15. september 2010

Der er i de sidste dage kommet overraskende nyt fra Royal Greenland A/S, hvor det kommer frem at de 2 højest rangerende personer i virksomheden har opsagt deres stillinger.

Kommunerne er på vej mod økonomisk afgrund

Karl Lyberth, landsstyremedlem for fiskeri, fangst og landbrug
Onsdag d. 15. september 2010

For indeværende års finanslov kan det konstateres, at næsten alle midler til bygge- og anlæg er hensat til brug i Nuuk. Det kan endvidere læses i den kommende finanslov og overslagsårene fremover, at stort set alle midler til bygge- og anlæg vil blive anvendt til opgaver i Nuuk.

Landsstyret har ikke kompetence til at styre de enkelte kommuners økonomi

Departementet for Indenrigsanliggender Natur og Miljø
Onsdag d. 15. september 2010

I grundlovens § 82 er det fastslået, at kommunernes ret til under statens tilsyn selvstændigt at styre deres anliggender ordnes ved lov. Lovgivningen om styringen af kommunernes økonomi og om landsstyrets og tilsynsrådets kompetence findes i Landstingslov nr. 14 af 5. december 2008 om den kommunale styrelse.

Misforstået formynderi

Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Tirsdag d. 14. september 2010

Men noget har Greenpeace da fået ud af det. Forleden skrev Politiken en artikel med overskriften "Fremtiden tegner sort for Grønland". Her postulerede skribenten, at Grønland som olieproducent vil risikere at ende som et såkaldt "petro-regime" i kategori med korrupte, skævvredne og mere eller mindre autoritære regimer ...

Kald mig bare superliberalist

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Mandag d. 13. september 2010

Mange har en tro på, at Grønland kan isolere sig fra resten af verden og undvige sig den hastige udvikling, der foregår overalt. Disse er overbeviste om, at Grønland skal være et frilandsmuseum. Et frilandsmuseum, hvor turister fra hele verden kan komme og se på os ’De ædle vilde’. Denne vision for det grønlandske samfund er udtryk for en koloniherrementalitet, hvor grundkernen i dette grønlandsbillede er bygderne og det liv der associeres hertil. Som eksempler på fortalere for frilandsmuseumstanken kan nævnes Greenpeace, ICC og snævertsynede nationalister.

Jeg er flov

Lone Bagger, Kommunalbestyrelsesmedlem for Demokraterne i Qaasuitsup kommunia
Mandag d. 13. september 2010

Nu blev enden på den groteske cirkus forestilling, at koalitionspartierne , Siumut og Inuit Ataqatigiit besluttede, at mødet skulle udsættes indtil det passer borgmesteren at passe sit arbejde. Jeg føler mig til grin og hvad der er endnu værre; jeg føler, at der bliver gjort grin med befolkningen i Qaasuitsup Kommunia.

Nul-tolerance politikken vedrørende uran er uændret

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Lørdag d. 11. september 2010

Det er eksplicit fremhævet i tilføjelsen til regelsættet, at en tilladelse til at færdiggøre sådanne miljøvurderinger m.m. ikke giver ret til at få meddelt en tilladelse til efterforskning og udnyttelse af radioaktive grundstoffer.

Hellefiskene i Ilulissat, Uummannaq og Upernavik

Helle Siegstad, Afdelingschef
Jesper Boje, Seniorforsker
Fredag d. 10. september 2010

Fiskeriet efter hellefisk i fjordområderne ved Ilulissat, Uummannaq og Upernavik er et fiskeri med historiske rødder. Går vi tilbage i tiden foregik det med hånd-liner med enkeltkroge og det udviklede sig fra starten af 1900 til et langlinefiskeri i åbent vand om sommeren og fra isen om vinteren. Indtil 1980’rne var langlinefiskeriet begrænset, men med de øgede muligheder for indhandling i både byer og bygder er landingerne steget markant siden da. Særligt ved Ilulissat har stigningen været stor. Før midten af 80’rne var landingerne mindre end 2.000 tons årligt og i begyndelsen af 2000´rne steg tallet til mere end 12.000 tons, altså en fem dobling på 15-16 år.

Udfordringen i Øst

Justus Hansen, Medlem af Landstinget for Demokraterne
Fredag d. 10. september 2010

I dag er det desværre sådan her i landet, at man som Østgrønlænder bliver sat i forlegenhed, når man befinder sig i Vestgrønland. Man bliver mødt med fordomme om, at vi østgrønlændere drikker mere, vi begår incest og vi er generelt mere primitive end ”rigtige” grønlændere – altså vestgrønlændere.

Stor økonomisk og beskæftigelsesmæssig betydning for det grønlandske samfund

Greenland Minerals and Energy
Lars-Emil Johansen, medlem af Folketinget for Siumut
Torsdag d. 9. september 2010

Foreløbige undersøgelser viser, at Kuannersuit formentlig rummer en af verdens største forekomster af de såkaldt ”sjældne jordarters metaller,” som er af afgørende betydning for fremtidens udvikling af grøn og CO2-neutral teknologi.

Standardvilkår for råstofefterforskningstilladelser udvidet

Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked
Torsdag d. 9. september 2010

Udvidelsen omhandler nærmere præcisering af rammerne for undersøgelse og rapportering af forekomster med et indhold af radioaktive grundstoffer over almindelig baggrundsstråling

Regeringens finanslov er én stor sparelov

Sofia Rossen, Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 8. september 2010

Nedskæringerne er uforståelige fordi regeringen så sent som i februar i år søsatte "Regeringens program for Danmark 2020", hvoraf et af programmets 10 målsætninger er "Danmark skal være blandt de bedste til at skabe lige muligheder". Det er ikke just hvad det nye finanslovsudspil afspejler.

NunaMed konferencen 2010

Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Onsdag d. 8. september 2010

I 1990’erne fandt børnelæge Inge Merete Nielsen under besøg på Østkysten flere børn med dårlig trivsel, gulsot, hudkløe og som havde besvær med at omsætte visse fødemidler. Børnene blev allerede syge i 1. levemåned og alle var døde, inden de nåede voksenalderen.

Selvstyrende lande i Norden styrker samarbejdet

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Onsdag d. 8. september 2010

Færøerne, Åland og Grønland vil drøfte fælles politik på Nordisk Råds session i november 2010.

Grønland og Danmark enig om en Arktisk Strategi

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Landsstyret
Tirsdag d. 7. september 2010

Den kommende strategi skal komme med forslag til hvordan Grønland og Danmark i fællesskab kan håndtere den nye tids udfordringer. Strategien skal samtidig komme med konkrete anvisninger til håndtering af de arktiske befolkningers ret til bæredygtig udvikling.

Den arktiske maritime udfordring i de kommende år?

Bjarne Rasmussen
Søndag d. 5. september 2010

Nu har alle mødedeltagerne sikkert nok af tunge emner på dagsordenen i disse dage – men skulle der mod forventning blive tid og lejlighed til det kan jeg anbefale mødedeltagerne en stille refleksion over nedenstående udfordringer for ALLE de arktiske kyststater og IMO.

Sundhedstilstanden i korte træk

Departementet for Sundhed
Peter Bjerregaard
Fredag d. 3. september 2010

Så er der godt nyt for alle, som gerne vil vide mere om sundhedstilstanden i Grønland, men som ikke orker at give sig i kast med tykke videnskabelige rapporter. Konklusionerne fra Befolkningsundersøgelsen i Grønland 2005-2009 foreligger nu i en populærrapport på dansk og grønlandsk.

Røntgenskib til Sydgrønland

Flemming Kleist Stenz, landslæge
Landslægeembedet
Torsdag d. 2. september 2010

Baggrunden er, at den hidtidige strategi for bekæmpelse af TB ikke har været tilstrækkelig. Med gennemsnitligt 71 TB tilfælde årligt i de sidste 5 år placerer Grønland sig på niveau med flere udviklingslande med en TB forekomst på ca. 125 tilfælde pr. 100.000 indbyggere.

Lystfiskerturisme og trofæjagter

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Torsdag d. 2. september 2010

Fordelene ved fiskeriturisme er store for et land med et spredt bosætningsmønster. For mange lystfiskere er det en ekstra oplevelse, at fiske i et forholdsvist uberørt område. Der er dog nogle væsentlige hindringer for udbredelsen af lystfiskerturismen som indtægtsgivende erhverv.

Olieboringer – ja tak

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Onsdag d. 1. september 2010

Faktum er, at verden og vores eget land har brug for fossile brændstoffer i mange år endnu.