Kilde: Landsstyret


Forudsætninger for rammerne i kommissoriet for Forfatningskommissionens arbejde

Landsstyret
Onsdag d. 14. juli 2021

Det beskrives i kommissoriet, at Forfatningskommissionen har pligt til at foretage løbende rapporteringer. Dette for at tilskynde til fremdrift og kvalitet under udarbejdelsesfasen af et udkast til en forfatning for Grønland. Fristen for indlevering af de periodiske rapporter er sat til den første mandag i marts samt den første mandag i september. Dokumentet skal afleveres til den ressortansvarlige Naalakkersuisoq, som orienterer Naalakkersuisut samt Udvalget vedr. Forfatningskommissionen herom

COVID-19 Strategi

Landsstyret
Onsdag d. 20. maj 2020

Til trods for, at der er åbnet op for virksomhedskritisk personale er der store interesser fra erhvervslivet for fri bevægelighed mellem Grønland og Danmark samt mellem Grønland og udlandet. Mange af virksomhederne er afhængig af transport af personale mellem landene. Hertil er der omkring 6.000 borgere, der er bosiddende, men ikke er født i Grønland, hvor 1300 ikke er danske statsborgere. Ud over de 6000 der mange personer, der har familier i Danmark alle på anden vis har en stor tilknytning til Danmark, hvorfor det må forventes at flere ønsker at rejse til Danmark i den kommende tid

Formanden for Naalakkersuits åbningstale ved Inatsisartuts efterårsforsamling 2019

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Landsstyret
Lørdag d. 21. september 2019

Når jeg taler om børnenes år, bliver jeg ofte misforstået. Når jeg siger børnenes år, så mener jeg beskyttelse for børnene. Det største ansvar for, at barnet får en tryg opvækst, ligger hos forældrene

Udenrigspolitisk redegørelse 2017

Landsstyret
Suka K Frederiksen, Medlem af Landstinget for Siumut, politisk ordfører
Mandag d. 25. september 2017

For at sikre Grønlands interesser bedst muligt har landsstyret den 19. oktober 2016 godkendt nedsættelse af en ad-hoc tværdepartemental arbejdsgruppe internt i Selvstyret som arbejder på at afklare Grønlands konkrete interesser i forhold til Brexit.
Tilknyttede tekster:

Kontante udgifter til aktieselskaber

Aqqaluaq B Egede, Landstingsmedlem for Inuit Ataqatigiit
Landsstyret
Søndag d. 17. september 2017

Selskabets lånoptagelse vil skulle godkendes af generalforsamlingen ved Naalakkersuisut. Selskabet kan efter godkendelse af generalforsamlingen ved Naalakkersuisut vælge at indgå i partnerskaber med private aktører, såfremt det af bestyrelsen vurderes at kunne fremme anlægsarbejderne og dermed sikre en bedre økonomi.
Tilknyttede tekster:

Velkomsttale til landsstyrets nytårsreception i København den 12. januar 2017

Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Landsstyret
Torsdag d. 12. januar 2017

En ny landingsbane i Qaqortoq i Sydgrønland og udvidelse af lufthavnene til internationale lufthavne i landets hovedstad Nuuk og i Ilulissat i Nordgrønland er i gang.

Redegørelse for nedsættelse af en grønlandsk forfatningskommission

Landsstyret
Suka K. Frederiksen, Medlem af Landstinget for Siumut, politisk ordfører
Lørdag d. 19. november 2016

Forfatningskommissionen bliver det forum, hvor et udkast til en grønlandsk forfatning skal udformes, ud fra det kommissorium, der fastlægges af Landstinget. Det er således landsstyrets opgave at komme med et forslag til hvorledes dette kommissorium kan se ud, men det er op til Landstinget at tilrette, godkende og lægge det endelige kommissorium fast.
Tilknyttede tekster:

Forslag til finanslov for 2017

Landsstyret
Torsdag d. 11. august 2016

Overførsler fra udlandet er især fastsat i særskilt rigslovgivning og aftaler med EU. Dette begrænser i nogen grad økonomiens sårbarhed overfor udsving i de internationale konjunkturer. Dog er ikke mindst indtægter fra råstofefterforskningen og fiskeriet yderst følsomme overfor internationale konjunkturer og ændringer i de biologiske bestande.
Tilknyttede tekster:

Lufthavnen i Kangerlussuaq

Knud Kristiansen, Medlem af landsstyret for Bolig, Byggeri og Infrastruktur
Landsstyret
Fredag d. 3. juni 2016

Det er hverken min eller landsstyrets politik at lukke Kangerlussuaq. Tværtimod er det hensigten, at lufthavnen i Kangerlussuaq også i fremtiden kommer til at indgå i det samlede trafiknet – om end givetvis i en anden rolle, end den spiller i dag

Forslag til finanslov for 2016

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Kim Kielsen, landsstyreformand og formand for Siumut
Landsstyret
Tirsdag d. 11. august 2015

Det er landsstyrets mål, at der findes bred politisk tilslutning til disse reformer, og partierne har derfor været inviteret til indledende forhandlinger om finansloven, og forventes inddraget i den videre proces.
Tilknyttede tekster:

Politisk-Økonomisk Beretning 2015

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Landsstyret
Tirsdag d. 14. april 2015

Kort fortalt fokuserer holdbarheds- og vækstplanen på at forbedre rammebetingelserne for erhvervslivet, så det bliver nemmere og mere overskueligt at drive virksomhed. Dernæst at gå målrettet efter at udnytte landets potentialer mest muligt i råstofsektoren, turismeområdet og fiskerierhvervet.
Tilknyttede tekster:

Forslag til Finanslov for 2015

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Landsstyret
Fredag d. 20. februar 2015

De langsigtede udfordringer, som vi står overfor, er en voksende gruppe af ældre og stigende levealder. Samtidig forventes personer i den erhvervsaktive alder at blive færre
Tilknyttede tekster:

Ingen fjendtlig overtagelse ønskes

Landsstyret
Onsdag d. 7. januar 2015

Det er baggrunden for, at vi har bedt NunaMinerals A/S om at indhente en uafhængig vurdering af selskabets værdi. Kun ved at kende den reelle værdi af mineralprojekterne, kan der laves en realistisk forretningsplan, som kan begrunde, at vi skyder yderligere skattekroner i selskabets drift i de kommende år

Spørgsmål til landsstyret vedr. brug af repræsentationskontoen

Andreas Uldum, landsstyremedlem for Finanser og Råstoffer, formand for Demokraterne
Landsstyret
Tirsdag d. 30. september 2014

Demokraterne har en velbegrundet frygt for, at medlemmerne af landsstyret også har misforstået, hvad pengene på en repræsentationskonto kan bruges til, og vi finder det derfor nødvendigt at bede om indsigt heri

Offentliggørelse af uafhængig uranrapport

Landsstyret
Fredag d. 13. september 2013

En uvildig ekspertgruppe har nu udarbejdet deres rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineralske råstoffer.
Tilknyttede tekster:

Formandens Departement søger en Retschef, der samtidig er leder af Lovafdelingen

Aleqa Hammond, Medlem af Folketinget for Siumut
Landsstyret
Onsdag d. 21. august 2013

Kvalifikationskrav: Politisk tæft, Lyst til at arbejde i en politisk ledet organisation

Ekspertgruppen om råstofbeskatning på plads

Landsstyret
Onsdag d. 30. januar 2013

Hensigten med ekspertgruppen er at indhente en uafhængig rådgivning til brug for udarbejdelsen af de kommende strategier for såvel mineraler som olie der skal gælde fra 2015 samt indhente rådgivning til en strategi for vandkraftområdet.

Kvoter for visse arter i 2013 i Øst- og Vestgrønland

Landsstyret
Onsdag d. 14. november 2012

Landsstyret har efter høring af aktører indenfor fiskerierhvervet, herunder anbefalinger fra Naturinstituttet, den 12. november 2013 vedtaget kvoter for hellefisk, skolæst, bundlevende rødfisk, pelagisk rødfisk, helleflynder, havkat, lodde, blåhvilling, sild, makrel, guldlaks, istorsk, polartorsk, kammuslinger og torsk for 2013.

EU´s støtte til uddannelse i Grønland i hus

Landsstyret
Torsdag d. 27. september 2012

Aftalen skal sikre, at der på Selvstyrets finanslov bevilges midler til uddannelsesområdet, herunder den ekstraordinære uddannelsesindsats. Aftalen er en del af den partnerskabsaftale som Grønland indgik med EU i 2007 og som gælder frem til og med 2013.

OLT Ministermøde og Forum i Ilulissat

Landsstyret
Mandag d. 24. september 2012

OLT’erne har alle en vis form for selvstyreordning, da de ikke er selvstændige stater men er knyttet til én af EU-medlemslande i EU: Danmark, Frankrig, Storbritannien & Holland.

Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025

Landsstyret
Fredag d. 21. september 2012

Vort land er i fortsat udvikling. Nye muligheder åbner sig for at skabe økonomisk vækst. Men nye udfordringer kræver også, at vi er villige til at omstille og tilpasse os, så vi kan sikre gode og trygge rammer for alle.
Tilknyttede tekster:

Uddannelsesstøtte til grønlandske uddannelsessøgende på uddannelse i Danmark

Landsstyret
Tirsdag d. 28. august 2012

Det skal indledningsvis bemærkes, at grønlandske uddannelsessøgende i Danmark altid har haft mulighed for at modtage SU på uddannelser i Danmark. Dette ifølge § 2 i Lov om Statens Uddannelsesstøtte (SU-loven) i Danmark, hvoraf det fremgår, at uddannelsessøgende kan få uddannelsesstøtte, når de er danske statsborgere. Uddannelsessøgende fra Grønland er danske statsborgere og har dermed også ret til at modtage SU.

Tillægsprotokol til FN´s børnekonventionen

Landsstyret
Fredag d. 3. august 2012

At landsstyret først nu tiltræder protokollet betyder dog ikke, at der ikke har været en sikring af barnets rettigheder indenfor de områder, det drejer sig om.

Hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Europa-kommissionen
Landsstyret
Torsdag d. 14. juni 2012

Den foreslåede hensigtserklæring skaber ikke og har ikke til formål at skabe bindende eller juridiske forpligtelser for parterne som følge af national eller international ret
Tilknyttede tekster:

Landskassens regnskab - Beretning for 2011

Landsstyret
Maliina Abelsen
Onsdag d. 16. maj 2012

De samlede driftsudgifter og tilskud faldt med 0,5 pct. fra 2010 til 2011, mens indtægterne steg med 3,3 pct. Stigningen i indtægterne kan i stort omfang tilskrives den øgede aktivitet og afledte effekter af olieefterforskning og efterforskning efter hårde mineraler.
Tilknyttede tekster:

Redegørelse om rammevilkår for realisering af storskalaerhvervsprojekter i Grønland

Landsstyret
Fredag d. 11. maj 2012

De sidste ti år har vores samfund gennemlevet en accelererende krise. Vi har i realiteten kun to store indtægtskilder, nemlig reje- og fiskeeksporten samt bloktilskuddet fra Danmark. Og disse indtægtskilder vil være faldende i de kommende år. Rejekvoterne skal nedsættes med 25 % for at undgå overfiskning, og bloktilskuddets realværdi forventes at falde, idet det alene reguleres med udviklingen i den danske inflation.
Tilknyttede tekster:

Politisk økonomisk beretning 2012

Landsstyret
Maliina Abelsen
Tirsdag d. 17. april 2012

I 2025 skal mange børn, der er født i 2011 konfirmeres. De vil stå på tærsklen til deres ungdom, hvor de for alvor skal udfolde deres potentialer. Det er vores mål, at de får en tryg barndom og at de gennem deres liv oplever et Grønland, hvor alle børn går ud af folkeskolen med mulighed for, og et stort ønske om, at tage en uddannelse. De skal opleve et Grønland, hvor alle er en aktiv del af samfundet.
Tilknyttede tekster:

Gælds- og investeringsstrategi - oplæg til national anlægsplan

Landsstyret
Maliina Abelsen
Tirsdag d. 17. april 2012

Med denne redegørelse formulerer landsstyret en politik for optagelse af offentlig gæld. Den samlede offentlige gæld omfatter både gæld i selvstyret, i kommunerne og i de selvstyreejede selskaber. Den fremlagte politik dækker to områder: For det første, at fastsætte rammer for udviklingen af den offentlige gæld og for det andet, at gøre prioriteringsprocessen for offentlige investeringer tydelig.
Tilknyttede tekster:

Grønland har overtaget formandskabet for OLT i 2012

Landsstyret
Torsdag d. 26. januar 2012

De årlige OLT forummer afholdes for at sikre en kontinuerlig debat mellem OLT ministrene og EU Kommissionen. Det skal være med til at styrke OLT'ernes rettigheder og muligheder for at udnytte samarbejdet med EU optimalt.

Finanslov for 2012

Landsstyret
Landstinget
Tirsdag d. 10. januar 2012

Finansloven lige ved hånden
Tilknyttede tekster:

Redegørelse om ejerskabsforhold og udvikling i de helt eller delvist selvstyreejede aktieselskaber

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Landsstyret
Fredag d. 14. oktober 2011

Store dele af erhvervspolitikken bygger fundamentalt stadig på den model, som vi i sin tid overtog ved Hjemmestyrets indførelse. Den vigtigste strukturelle udvikling siden da er omdannelsen af de offentlige virksomheder til aktieselskaber. Her er der søgt at skabe en adskillelse mellem selskabernes kommercielle opgaver og ikke-kommercielle, og man er gået bort fra en politisk detailstyring
Tilknyttede tekster:

Udenrigspolitisk strategi og Redegørelse - Efterårssamlingen 2011

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Landsstyret
Fredag d. 14. oktober 2011

Grønland er i 2050 en af tre selvstændige stater i et forfatningsretligt revideret Rigsfællesskab baseret på solidaritet, fællesskab og stærke historiske bånd. Grønlands BNP per indbygger er sammenligneligt med andre nordiske lande. Et rigt samfund med en høj grad af sammenhold og lighed i fordelingen af indkomst og muligheder
Tilknyttede tekster:

Redegørelse om opfølgning på Skatte- og Velfærdskommissionens betænkning

Landsstyret
Maliina Abelsen
Mandag d. 3. oktober 2011

For landsstyret er det vigtigt, at vi erkender og handler på baggrund af vores viden om, at omkring 1/3 af alle familier har svage økonomiske, sociale og/eller uddannelsesmæssige ressourcer til at støtte børnene. 2/3 af unge angiver, at de har alkoholproblemer i nærmeste familie. Op mod 1/3 af pigerne og lidt mindre for drengene har været udsat for seksuelle overgreb.
Tilknyttede tekster:

Forslag til finanslov for 2012

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Landsstyret
Maliina Abelsen
Torsdag d. 11. august 2011

Økonomisk Råd påviser i sin rapport fra 2010, at Grønland står overfor store langsigtede finanspolitiske udfordringer. Frem mod 2040 vil der blive skabt et underskud på samlet 30 mia. kr. i de samlede offentlige finanser, hvis vi fortsætter med at gøre tingene på samme måde som i dag. På den baggrund anbefaler Økonomisk Råd, at landsstyret udarbejder en samlet plan for langsigtet finanspolitisk holdbarhed.
Tilknyttede tekster:

Landskassens regnskab for 2010 viser et overskud på 2 mio. kroner

Landsstyret
Tirsdag d. 17. maj 2011

Dette overskud dækker over ekstraordinære indtægter på i alt 145 mio. kr. som hovedsagelig stammer fra 2009 og tidligere år. Desuden er resultatet påvirket af en engangsindtægt på 30 mio. kr. ved salg af obligationer. Uden disse indtægter ville DA resultatet for 2010 have været et overskud på 32 mio. kr

Rokade i landsstyret

Landsstyret
Fredag d. 11. marts 2011

Landsstyret har opgjort status imellem koalitionsparterne og har besluttet sig til at rokere blandt medlemmerne i landsstyret. Samtlige medlemmer i landsstyret forbliver som medlemmer og der er således sket rokade for tre af medlemmerne i landsstyret. Det drejer sig om landsstyret medlemmerne Maliina Abelsen, Inuit Ataqatigiit, Palle Christiansen, Demokraterne, og Mimi Karlsen, Inuit Ataqatigiit.

Selvstyret anker Puisi-dommen

Landsstyret
Fredag d. 25. februar 2011

Derudover forholder dommen sig heller ikke til driften af Puisi-selskabet efter at det er gået op det daværende bestyrelse og direktion, at projektet ikke førte til noget.

Grønland eksamineret i børns rettigheder

Landsstyret
Onsdag d. 26. januar 2011

Angående Grønland fokuserede FN-komitéen primært på Selvstyrets centrale prioriteringer og initiativer på børneområdet, generelt om uddannelsesområdet og sikring af det grønlandske sprog, børne- og ungepolitikker i kommunerne samt psykisk sundhed og børn og unges sundhedsadfærd.

Grønland og Norge vil styrke samarbejdet

Landsstyret
Mandag d. 10. januar 2011

På energi- og miljøområdet vil landene samarbejde om at effektivisere brugen af miljøstandarter omkring vedvarende og fossil energi. Landene vil også udveksle erfaringer med råstofudvinding og forvaltning, hvor råstofmyndighederne i Norge og Grønland vil samarbejde med henblik på forsvarlig og bæredygtig udvikling af petroleumssektoren.
Tilknyttede tekster:

Finanslov for 2011

Landsstyret
Lørdag d. 25. december 2010

Grønlands Selvstyres indtægter og udgifter for 2011
Tilknyttede tekster:

Synlighed for Grønland under COP16

Landsstyret
Mandag d. 13. december 2010

Klimaminister Lykke Friis valgte i sit nationale indlæg på vegne af Kongeriget Danmark at synliggøre grønlandske klimaforhold. Hun nævnte samtidigt, at oprindelige folk er særligt udsatte, når det gælder klimaforandringer.

Grønland og Danmark enig om en Arktisk Strategi

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Landsstyret
Tirsdag d. 7. september 2010

Den kommende strategi skal komme med forslag til hvordan Grønland og Danmark i fællesskab kan håndtere den nye tids udfordringer. Strategien skal samtidig komme med konkrete anvisninger til håndtering af de arktiske befolkningers ret til bæredygtig udvikling.

Landsstyret vil selv informere om uran

Landsstyret
Onsdag d. 4. august 2010

Avisen Kuannersuit News er for nylig blevet husstandsomdelt og landsstyret skal i den forbindelse understrege, at avisen alene er blevet produceret af selskabet bag Kvanefjeldsprojektet, Greenland Mining Energy.

Det første år med selvstyre

Landsstyret
Fredag d. 11. juni 2010

På lørdag har landsstyret årsdag. Grønlands nye koalitionsregering trådte i kraft den 12. juni 2009. Landsstyret har de seneste 12 måneder været i arbejdstøjet. Koalitionsaftalen har fungeret som en rød tråd, og der kan fremvises en række konkrete resultater og initiativer på baggrund af det første års arbejde.
Tilknyttede tekster:

Kuupik til rigsmøde

Landsstyret
Fredag d. 11. juni 2010

Der blev fra grønlandsk side orienteret om anstalten i Nuuk, der efter planen skal stå færdig til brug i 2015. Her var udformningen og en eventuel ringmur om anstalten og dennes signalværdi, der bekymrede Kuupik Kleist. Han ville undersøge mulighederne for et mere ”grønlandsk design”.

Hvordan vi kan fortsætte udviklingen på turismeområdet med det formål at øge indtægtsmulighederne herfra for den fastboende befolkning - svarnotat

Landsstyret
Tirsdag d. 11. maj 2010

Ligeledes skal det nævnes, at krydstogtindustrien, udover at turisterne køber for mellem 30 og 50 mio. kroner af lokale operatører om året, alene har lagt mellem 9,9 og 14 mio. kroner årligt i havneafgifter siden 2006.

Historisk lovforslag om Kirken i Grønland

Landsstyret
Onsdag d. 14. april 2010

Det centrale i lovforslaget er, at Kirken i Grønland reelt vil blive en selvstyrende enhed, hvis forslaget bliver godkendt. Med forslagets godkendelse kommer Kirken i Grønland til at være under én enhed frem for nugældende ordning på fem uafhængige instanser der er provstierne, Bispekontoret og ordningen med den grønlandske præst i Danmark.

Forslag til landstingslov om sprogpolitik

Landsstyret
Fredag d. 9. april 2010

Med lovforslaget stilles der krav til, at private virksomheder med mindst 10 ansatte svarende til 10 fuldtidsstillinger, samt offentlige virksomheder og myndigheder skal udarbejde en sprogpolitik. Lovforslaget udstikker rammerne for en sprogpolitik, men det er landsstyrets klare hensigt ikke at forpligte virksomheder og offentlige myndigheder i forhold til sprogpolitikkens indhold og omfang.
Tilknyttede tekster:

Grønland og USA enige om oprindelige folks deltagelse

Landsstyret
Tirsdag d. 30. marts 2010

Interessen for at udnytte potentielle olie og gas ressourcer i Arktis er stigende. Hvis man håndterer udviklingen på en bæredygtig måde kan det medvirke til økonomisk og social udvikling blandt de oprindelige folk i flere generationer. De fem lande er enige om, at implementere Arktisk Råds ”Arctic Offshore Oil and Gas Guidelines” for dermed være med til, at beskytte miljøet bedst muligt.

Kangerlussuaq efterskole lukker til sommer

Landsstyret
Torsdag d. 25. februar 2010

Det har været vanskelligt at skabe gode rammer for et trygt og udbytterigt læringsmiljø og efterskoleophold i Kangerlussuaq, hvor bl.a. bygningernes tilstand og mulighederne i lokalsamfundet ikke har været de mest optimale for elevernes eller medarbejdernes trivsel.

Kommissorium for og organisering af arbejdet i Skatte- og velfærdskommissionen

Landsstyret
Lørdag d. 7. november 2009

I erkendelse af de meget store indkomstforskelle i samfundet og på baggrund af erfaringerne med de offentlige støtte- og tilskudsordninger aftalte landsstyrepartierne at etablere en skatte- og velfærdskommissionen, som skal have til opgave at komme med forslag til initiativer til en generel højnelse af borgernes velfærd, særligt blandt de økonomisk dårligst stillede familier.

Skatte- og velfærdskommission er dannet

Landsstyret
Lørdag d. 7. november 2009

Kommissionen er nedsat for at skabe et godt grundlag for arbejdet med landsstyrekoalitionens mål om at mindske den store ulighed der er i Grønland og for at forbedre de nugældende offentlige støtte- og tilskudsordninger.

Naalakkersuisut får ny visuel identitet

Landsstyret
Tirsdag d. 3. november 2009

En anden iøjefaldende ændring, der er sket er, at logoens navnetræk ikke står på dansk, men udelukkende på grønlandsk og engelsk. Ved indførelse af Selvstyret har Naalakkersuisut valgt at lade begrebet Landsstyre falde bort og lade betegnelsen ”Naalakkersuisut” være officielt gældende på grønlandsk og dansk.

Grønland i nordisk samarbejde

Landsstyret
Torsdag d. 22. oktober 2009

Landstinget skal i morgen den 22. oktober 2009 behandle ”Redegørelse for landsstyrets nordiske strategi”. Det er en årlig tilbagevendende begivenhed i forbindelse med Nordisk Råds session, men for første gang er redegørelsen ikke en status af, hvad der er sket hidtil, men udtryk for den strategi på det nordiske område, som landsstyret vil føre i de kommende år.

Nukissiorfiit skal ikke omdannes til et aktieselskab

Landsstyret
Tirsdag d. 20. oktober 2009

Selvom Nukissiorfiit som et aktieselskab vil blive i stand til at optage et lån udenom Landskassen, vil landskassen under alle omstændigheder skulle garantere for lånene. Sådanne eksempler har vi allerede erfaret i 100 % Selvstyre-ejede aktieselskaber.

Kvoter for hellefisk i Uummannaq og Upernavik kan forhøjes

Landsstyret
Onsdag d. 14. oktober 2009

Der er ikke foretaget biologiske undersøgelser for Uummannaq-området for 2008 og 2009, på grund af at Grønlands Naturinstituttets undersøgelsesskibs, Adolf Jensens, harvari. Der foretages ikke biologiske undersøgelser for Upernavik-området, men Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har anmodet om udvidelse af biologiske undersøgelser for området i relation til drøftelserne omkring Grønlands Naturinstituts strategi og handlingsplan for 2009-2012.

Afsatte midler til bygder

Landsstyret
Lørdag d. 3. oktober 2009

På baggrund af den seneste tids debat om bygdernes muligheder og fremtid samt finaslovsforslaget 2010 skal landsstyret præcisere følgende:På anlægsområdet foreslår Naalakkersuit, at der oprettes en reserve på 29,3 mio. kr. i 2010 og 45 mio. kr. i overslagsårene

Politisk-Økonomisk Beretning 2009

Landsstyret
Onsdag d. 30. september 2009

Overtagelse af sagsområder fra staten stiller krav om en velovervejet prioritering af Landskassens midler. Debatter i landstingssalen har tydeliggjort et stort ønske fra alle landstingets partier om, at der afsættes flere midler til forbedringer af velfærden. Landstinget har eksempelvis drøftet en forhøjelse af førtidspensioner, forbedringer af sundhedsvæsenet og bedre forhold for de udsatte børn og unge. Store overtagelser af sagsområder fra staten indenfor en kortere årrække vil betyde, at der ikke samtidig er økonomisk råderum til sådanne velfærdsforbedringer.
Tilknyttede tekster:

Markant huslejestigning på vej

Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Landsstyret
Onsdag d. 30. september 2009

For at kunne levere den nødvendige service over for lejerne, er det nødvendigt med en markant huslejestigning. Huslejestigningen vil også kunne sikre, at der på længere sigt er tilstrækkelige midler til rådighed til løbende vedligehold, herunder efterisolering og fornyelse af de tekniske installationer. Trods denne stigning, er huslejen dog fortsat på et forsvarligt niveau.

Landsstyreformandens åbningstale ved Efterårssamlingen 2009

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Landsstyret
Fredag d. 25. september 2009

Vi vil gennem den kommende klimaaftale sikre vore muligheder for fortsat økonomisk udvikling. Vi vil gerne have samme mulighed som andre lande, der har kunnet udnyttet deres oliepotentialer uden at betale afgifter. Det kan nemlig ikke være rigtigt, at når det bliver vores tur at vi så først skal betale i dyre domme for at kunne udlede CO2. Hvis det skulle ske vil der klart være tale om ulighed.

En aluminiumsmelter er godt for det globale CO2 regnskab

Landsstyret
Mandag d. 21. september 2009

En ny undersøgelse viser, at der globalt set potentielt er meget mindre CO2 udledning ved en grønlandsk aluminiumsmelter end ved sammenlignelige smeltere, der placeres andre steder i verden. Globalt set kan CO2 udslippet være 3 til 12 gange mindre, hvis en smelter placeres i Grønland.
Tilknyttede tekster:

Velfærd kan kun sikres gennem handling

Landsstyret
Fredag d. 11. september 2009

Landsstyret er helt enig med Atassut i, at Grønland skal udnytte sine potentialer til fulde. Derfor vil landsstyret komme med en analyse af erhvervs- og udviklingspotentialer for hvert regionalt område i Grønland med tilhørende analyse af bosætningsmønstre.

Hvid- og narhvalskvoter for 2009 til 2012

Landsstyret
Onsdag d. 9. september 2009

Fordelen ved en treårig plan er dels at bidrage til at mindske risikoen for yderligere import og eksport begrænsninger under CITES og i EU som følge af ikke bæredygtige kvoter, samt at give fangerne mulighed for at tilpasse deres aktiviteter til den forventede fangst.

Øget velfærd til gavn for alle vil koste

Landsstyret
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Søndag d. 6. september 2009

Landsstyret har sat en række anlægsprojekter i bygder og yderdistrikter på pause indtil en regional udviklingsplan ligger klar.

Forslag til Finanslov for 2010

Landsstyret
Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Fredag d. 4. september 2009

Rapporten fra det rådgivende udvalg vedrørende Grønlands økonomi fra juni 2008 tegnede et relativt positivt billede af de økonomiske fremtidsudsigter for Grønlands økonomi. Dette skete ud fra en forventning om, at flere miner snart ville blive åbnet. Og denne vurdering var baseret på, at priserne på mineraler og olie fortsat ville ligge på et meget højt niveau. Siden hen har der været en nedadgående tendens i verdensøkonomien, som betegnes som værende den alvorligste nedtur siden 2. verdenskrig.
Tilknyttede tekster:

Finanslovsforslag 2010 - hovedtal

Landsstyret
Mandag d. 10. august 2009

Udviklingen i Selvstyrets driftsudgifter ses når nettoudlånene til Nukissiorfiit og Royal Greenland (både udlån og afdrag) trækkes fra DAU-resultatet. ”Målet med dette forslag er, at finansloven skal gå fra et hul til et nul. Dette er lykkedes, selv om det kommer til at gøre ondt nogle steder. Men det er simpelthen nødvendigt. Landskassen er ved at løbe tør for likviditet, og udviklingen må vendes”, siger Palle Christiansen.

Fokus i FN på grønlandsk ligestillingspolitik

Landsstyret
Mandag d. 10. august 2009

Angående Grønland fokuserede FN-komitéen primært på implementeringen af konventionens bestemmelser og de grønlandske rettigheder i rigsfællesskabet. Endvidere blev der spurgt til udviklingen af ligestillingsarbejdet i Grønland, samarbejdet med ngo’er, vold mod kvinder, rettigheder i uddannelsessystemet, trafficking og prostitution samt arbejdet med at sikre inddragelse af kønsperspektiver på alle niveauer i samfundet.

Landsstyret har godkendt Landskassens regnskab for året 2008

Landsstyret
Mandag d. 27. juli 2009

Landskassens regnskab viser et underskud på 318 mio. kr. mod et budgetteret underskud inkl. tillægsbevillinger på 390 mio. kr. Heraf var 200 mio. kr. et særligt udlån til Nukissiorfiit som bliver tilbagebetalt.
Tilknyttede tekster:

Grønland har aldrig kunnet få ekstra gratis CO 2- kvoter under Kyoto protokollen

Kuupik Kleist, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Landsstyret
Torsdag d. 2. juli 2009

Det fremgår også af rammeaftalen, at der skal forhandles hvis Grønland inden udløbet af den første forpligtelsesperiode 2008-2012 etablerer industrivirksomhed samt produktion af olie, gas og/eller mineraler. Grønland har således sikret sig de nødvendige rammer til CO2 udledning til industriel udvikling frem til 2012. Lige nu skal der forhandles om rammerne efter 2012.

Politikken for uran er uændret

Landsstyret
Torsdag d. 25. juni 2009

Det er landsstyrets holdning, at den offentlige debat som var stillet i udsigt i forbindelse med landsstyrets behandling af uranredegørelsen må gennemføres med hele landets befolkning.

Orientering om Selvstyrets nye betegnelser

Landsstyret
Tirsdag d. 23. juni 2009

Grønland er stadig ikke en selvstændig stat, og det er ikke uproblematisk at kalde sig prime minister i sammenhænge, hvor der optrædes med den danske statsminister.

Struktureret klima-debat mellem Grønland og Danmark er nødvendig

Landsstyret
Mandag d. 22. juni 2009

Parterne i Rigsfællesskabet er enige om, at verden har brug for en ambitiøs aftale, der kan dæmme op for den globale opvarmning. Samtidig blev forståelsen for Grønlands behov for fremtidige økonomiske udvikling understreget.

Solidaritet og lighed i fokus for det kommende Landsstyre

Landsstyret
Onsdag d. 10. juni 2009

Som noget helt nyt vil Landsstyret etablere et politisk uafhængigt organ til fordeling af kvoter for fisk og skalddyr. Yderligere vil det kommende Landsstyre arbejde for anerkendelse af fangererhvervet af det globale samfund ved at iværksætte en mere intensiv oplysningskampagne om erhvervet.

Åbningstalen ved Landstingets Efterårssamling 2002

Jonathan Motzfeldt
Landsstyret
Mandag d. 23. september 2002

Landsstyret har bemærket at EU ikke udnytter sine fiskerimuligheder omkring Grønland specielt meget. Det er bekymrende, fordi det kan få en negativ indflydelse på midtvejsevalueringen af fiskeriaftalen med EU, der starter omkring årsskiftet. Grønland har en tilfredsstillende fiskeriaftale med EU. Der er konsistens mellem de kvoter, EU har fået adgang til at fiske, og den betaling EU erlægger. Derfor vil Landsstyret gøre en ekstra indsats for at oplyse om disse forhold overfor EU

Almindelige bemærkninger til Forslag til Landstingsfinanslov 2003

Landsstyret
Tirsdag d. 20. august 2002

(Døgn)Institutionernes personale skal tiltrækkes og fastholdes gennem en rimelig aflønning, og ikke mindst gennem samfundets højere agtelse af de mennesker der arbejder til gavn for børn og unge som af forskellige grunde har vanskelige opvækstvilkår

Udvidelse af aftalegrundlaget mellem EU og Grønland

Jonathan Motzfeldt
Landsstyret
Mandag d. 10. juni 2002

Både Nielson og Smidt fandt at grundlaget under fiskeriaftalen er ved at smuldre og at man burde overveje at udvide aftalegrundlaget, hvis man skal gøre sig håb om at bevare hele den betaling, som EU i dag betaler for sine fiskerirettigheder i grønlandsk farvand

Landskassens Regnskab 2001

Landsstyret
Fredag d. 10. maj 2002

Landstingets Finansudvalg, Landstingets udvalg for forretningsorden og Landstinget har godkendt bevillinger med en samlet negativ finanseffekt på 115 mio. kr. på DAU-resultatet.

Redegørelse om erhvervsfremme

Landsstyret
Onsdag d. 17. april 2002

En stor del af erhvervsudviklingen i Grønland er stadig afhængig af direkte tilskud, særligt omkring de primære erhverv - fiskeri, fangst og landbrug. En større og større tilskudsfinansiering indebærer en åbenlys risiko for, at de overordnede mål bliver skudt længere og længere ud i horisonten. Samtidig er grænsen for landskassefinansieringen på erhvervsområdet ved at være nået, når det holdes op mod de stadig stigende behov inden for andre områder som uddannelses-, sundheds- og boligsektoren samt det sociale område

Skriftlig redegørelse til Landstinget om betænkning afgivet af Revisionsudvalget den 14. oktober 2001 om Landskassens Regnskab 2000

Landsstyret
Onsdag d. 17. oktober 2001

Afregningsprisen for skind mellem Grønlands Skindindhandling og Great Greenland i 2000 er nedsat fra 35 kr. til 25 kr. Det skal hertil bemærkes, at der på grund af stigende afsætningspriser på skind i 2001 vil ske en regulering i opadgående retning for afregningsprisen

Ud af isolationen - billigere billetter til Qaanaaq

Landsstyret
Torsdag d. 4. oktober 2001

Qaanaaq-borgerne behøver derefter ikke længere at være afhængig af Pituffik. Dette har været et af formålene med anlæggelsen af Qaanaaq Lufthavn. Passagerer til og fra Pituffik må således i fremtiden flyve med helikopter til og fra Qaanaaq for at opnå forbindelse til det øvrige rutesystem i Grønland

Åbningstale ved Landstingets efterårssamling 2001

Jonathan Motzfeldt
Landsstyret
Lørdag d. 22. september 2001

Jeg er nødt til at understrege endnu engang, at vi skal ruste os til strammere tider, før det er for sent. Det er en situation, der kræver forberedelse og rettidige indgreb. Mådehold er kodeordet, for at vi kan fastholde befolkningens levestandard og skabe økonomisk luft til de nødvendige forbedringer

Almindelige bemærkninger til Forslag til finanslov 2002

Landsstyret
Onsdag d. 15. august 2001

Konjunkturerne for den grønlandske økonomi synes at være ved at vende - hvilket vil sige at Grønland er på vej væk fra en højkonjunktur mod en lavkonjunktur.

Ilimmarfik - anlægs- og driftsøkonomiske beregninger

Landsstyret
Onsdag d. 9. maj 2001

Universitetet har oplyst, at der på opgørelsestidspunktet var ca. 120 studerende tilmeldt et studie, men at ca. 30 heraf ikke er aktive forstået således, at de ikke går til eksamen og ikke eller stort set ikke følger timer

Ilimmarfik - en indholdsmæssig og organisatorisk beskrivelse

Landsstyret
Onsdag d. 9. maj 2001

Den hidtidige praksis med kvantitativ kontrol, med fremmøderegistrering, afløses af en kvalitativ kontrol, med godkendelse af opgavebesvarelser. Næste skridt i denne retning er at medinddrage de studerende i undervisningsplanlægning

Øvrige initiativer

Landsstyret
Onsdag d. 25. april 2001

I dette kapitel præsenteres en række fokus områder som tilsammen danner væsentlige forudsætninger for omprioriteringsmulighederne i Forslag til Finanslov for 2002, samtidig er afledte projekter af Landsstyrets Strukturpolitiske Handlingsplan

Strukturpolitiske initiativer

Landsstyret
Onsdag d. 25. april 2001

Tematiseringen af finanslovsprocessen er valgt som en måde at strukturere og håndtere de flerårige initiativer som Landsstyret ønsker at foretage med henblik på sigt at opnå en øget politisk selvstændighed

Den økonomiske situation og udvikling

Landsstyret
Onsdag d. 25. april 2001

Der har været en øget gældssætning i de Hjemmestyreejede selskaber i perioden 1995-1999, herunder især i Royal Greenland A/S. Royal Greenland A/S´ seneste regnskab viste, at gælden steg yderligere til 2.302 mio. kr. ved udgangen af regnskabsåret. Dette giver anledning til bekymring, da der dermed sker en forøgelse af samfundets samlede gældsætning. Royal Greenland A/S regnskab for 1999/2000 viste et overskud på 10,9 mio. kr. efter skat, hvilket er langt under Landsstyrets forventninger til Royal Greenland A/S.

Indledning og sammenfatning

Landsstyret
Onsdag d. 25. april 2001

Selvom der foretages en tematisering af enkelte områder indenfor finanslovarbejdet, er dette ikke ensbetydende med, at temaområdet skal have tilført flere ressourcer. Dette betyder, at de områder som ikke er tematiseret i forbindelse med finanslovsarbejdet også indgår i Landsstyrets samlede overvejelser

Landsstyrets Politisk - Økonomiske Beretning 2001

Landsstyret
Onsdag d. 25. april 2001

Konjunkturudviklingen bestemmes af indenlandske og udenlandske faktorer. Den pris grønlandske virksomheder kan få for fisk og rejer på eksportmarkederne vil for eksempel variere i forhold til den mængde fisk og rejer andre lande fisker, samt den samlede efterspørgsel i ind- og udland. En væsentlig konjunkturbestemmende faktor er den offentlige sektors andel af den samlede økonomi

Udenrigspolitisk Redegørelse - indledning

Jonathan Motzfeldt
Landsstyret
Lørdag d. 14. oktober 2000

Landsstyrets strategiske målsætning er at bygge bro mellem det nordamerikanske og det europæiske og derigennem varetage Grønlands vitale interesser

Udenrigspolitisk Redegørelse - Landsstyrets Geopolitiske Perspektiv

Jonathan Motzfeldt
Landsstyret
Lørdag d. 14. oktober 2000

Landsstyrets Geopolitiske Perspektiv

Udenrigspolitisk Redegørelse - Landsstyrets Nye Internationale Ressortsamarbejde

Jonathan Motzfeldt
Landsstyret
Lørdag d. 14. oktober 2000

Landsstyrets Nye Internationale Ressortsamarbejde

Udenrigspolitisk Redegørelse - Del III

Jonathan Motzfeldt
Landsstyret
Lørdag d. 14. oktober 2000

Landsstyrets Løbende Internationale Ressortsamarbejde

En vision for fremtiden

Landsstyret
Mandag d. 25. september 2000

Det er ... helt afgørende, at der skabes en bred og fast politisk opbakning bag de pejlemærker, der fremgår af den Strukturpolitiske Handlingsplan

Landsstyreformandens Åbningstale til Landstingets Efterårssamling 2000

Jonathan Motzfeldt
Landsstyret
Fredag d. 15. september 2000

Økonomisk selvstændighed og højt uddannelsesniveau er grundlaget for politisk selvbestemmelse - ikke omvendt

Indførelsen af telemedicin i Grønland

Landsstyret
Lørdag d. 20. maj 2000

Evalueringen sker i samarbejde med National Center for Telemedicin i Tromsø, Norge, et af verdens førende telemedicincentre

Boligredegørelse

Landsstyret
Mandag d. 15. maj 2000

Landsstyret lægger endvidere vægt på, at få nogle foreløbige tilkendegivelser fra Landstinget om de perspektiver der er redegjort for med hensyn til indførelse af omkostningsbestemt husleje for de offentligt ejede udlejningsboliger. Ligesom Landsstyret gerne vil have tilkendegivelser om initiativer, der kan øge privatiseringen af boligsektoren

Landsstyrets Politisk-Økonomiske Beretning 2000 - Bilag

Landsstyret
Onsdag d. 12. april 2000

Tabeller til beskrivelse af udviklingen

Landsstyrets Politisk-Økonomiske Beretning 2000 - Øvrige initiativer

Landsstyret
Onsdag d. 12. april 2000

Manglen på personale og benyttelse af vikarer betyder endvidere, at der må ske flere overførsler af patienter fra sundhedsdistrikter til DIH, og fra DIH til Rigshospitalet. Omkostningen ved patienttransporter internt i Grønland er steget fra 17,5 mio. kr. i 1998 til 21,1 mio. kr. i 1999.

Landsstyrets Politisk-Økonomiske Beretning 2000 - Strukturpolitiske initiativer

Landsstyret
Onsdag d. 12. april 2000

Med henblik på at omsætte koalitionsaftalen i konkrete initiativer, vil Landsstyret ved den kommende efterårssamling fremlægge en Strukturpolitisk Handlingsplan.

Landsstyrets Politisk-Økonomiske Beretning 2000 - Den økonomiske situation og udvikling

Landsstyret
Onsdag d. 12. april 2000

Konklusionen er, at driftsudgifterne i den sidste halvdel af halvfemserne er steget hurtigere end indtægterne. Denne udvikling er særlig uheldig eftersom stigningerne i skatte- og afgiftsindtægterne i perioden er forholdsvis høje.

Landsstyrets Politisk-Økonomiske Beretning 2000 - Indledning

Landsstyret
Onsdag d. 12. april 2000

Landsstyret foreslår, at tilpasning af huslejeområdet mod mere omkostningsægte priser sker over en årrække. Såfremt en stor del af det pres der i dag er på udlejningsboligområdet skal kanaliseres over på andre boligtyper, må udbuddet af disse boliger blive istand til at følge den øgede efterspørgsel.

Landsstyrets Politisk-Økonomiske Beretning 2000

Landsstyret
Onsdag d. 12. april 2000

Såfremt den grønlandske økonomi på sigt skal blive mere selvbærende er det Landsstyrets holdning, at der i de kommende år skal arbejdes mere målrettet mod en egentlig ændring af de strukturelle rammer i vores samfund. De indledende skridt er taget ved Landstingets vedtagelse af Finansloven for år 2000.

Landsstyreformandens nytårstale

Jonathan Motzfeldt
Landsstyret
Lørdag d. 1. januar 2000

Vi skal nu fastholde vores plads i verdenssamfundet og i verdensøkonomien - vi skal tage konkurrencen op - og det kan ikke mere være en undskyldning, at »jeg er blot en stakkels grønlænder«.

Udenrigspolitisk Redegørelse

Landsstyret
Tirsdag d. 26. oktober 1999

Denne redegørelse har til hensigt at give en kort og oversigtlig præsentation af Landsstyrets udenrigspolitiske og internationale aktiviteter i det forløbne år.

Prioriteringsmodeller i sundhedsvæsenet

Landsstyret
Mandag d. 31. maj 1999

Fremlagt på Landstingets forårssamling 1999 under debatten om prioritering i sundhedsvæsenet.

Appendiks: Ensprissystemet

Landsstyret
Lørdag d. 29. maj 1999

Der har i flere år været overvejelser om ændring af strukturen mod priser, som i højere grad afspejler de omkostninger, der er forbundet med produktionen. Der er flere grunde til, at en ændring af strukturen bør ske inden for den nærmeste fremtid

Sammenfatning

Landsstyret
Lørdag d. 29. maj 1999

Situationen er den, at der venter landskassen et stort udgiftspres som følge af stigninger i de lovbundne udgifter, forårets overenskomstforhandlinger, strukturproblemerne i sundhedsvæsenet og behovet for en ny prioritering på uddannelsesområdet

Sektorpolitiske temaer

Landsstyret
Lørdag d. 29. maj 1999

Som i resten af den vestlige verden præges vort samfund af kravsinflation. Kravsinflationen består i, at landsstyret løbende præsenteres for nye krav om forbedring af servicen og de velfærdsmæssige foranstaltninger, øgede erhvervstilskud og yderligere garantistillelser, efterhånden som behovene indfinder sig

Den økonomiske udvikling

Landsstyret
Lørdag d. 29. maj 1999

Kravene til de hjemmestyreejede virksomheder vil fremover blive skærpet. Den store gældsbyrde og landskassens indirekte seviceringsforpligtelse taget i betragtning, må Grønlands Hjemmestyre som minimum forvente, at virksomhederne har en sund økonomi

Indledning

Landsstyret
Lørdag d. 29. maj 1999

Risikoen ved at fastholde høje tilskud og andre former for beskyttelse af udvalgte produktioner og virksomheder er, at det fører til økonomisk stagnation og lavere vækst, da virksomhederne ikke oplever samme behov for at udvikle sig, som det ville være tilfældet i en mere åben konkurrencesituation

Landsstyrets politisk - økonomiske redegørelse 1999

Landsstyret
Lørdag d. 29. maj 1999

Landsstyret lægger således ikke op til, at der med eet slag gennemføres et samlet opgør med ensprissystemet, men at der i stedet igangsættes en gradvis proces med lempelser af enspris-princippet. Det bør ske ud fra en politisk afvejning af fordelene ved mere omkostningsægte priser og de sociale og regionale ulemper i det enkelte tilfælde

Svarnotat om støtte til privat boligbyggeri og forslag til lov om ejerlejligheder

Landsstyret
Mandag d. 17. maj 1999

Landstingsmedlem Anders Nilsson’s forslag om at gøre privat boligbyggeri fuldt afskrivningsberettiget med en lineær afskrivning over de optagne realkreditlåns løbetid er et radikalt brud med de gældende skatteregler.

Løsningsforslag og deres opbygning

Landsstyret
Onsdag d. 3. marts 1999

Der bør hurtigst muligt igangsættes et analysearbejde, som skal kortlægge præcise reallønsforskelle mellem Danmark og Grønland. Endvidere bør analysen omfatte forskelle mellem Grønland og Færøerne, Norge, Sverige, Finland, Island samt evt. den arktiske del af Canada

Der er mangel på personale i stort set alle faggrupper

Landsstyret
Onsdag d. 3. marts 1999

Sygeplejerskerne er en af de grupper, hvor det faktiske lønniveau adskiller sig markant i negativ retning fra det danske. For sygeplejersker er der tale om bruttolønforskelle på op til 6.000-7.000 kr. pr. måned

Sundhedsvæsenets styring af økonomi og ressourcer må betegnes som mangelfuld

Landsstyret
Onsdag d. 3. marts 1999

På baggrund af indtryk og analyser er det vores opfattelse, at en egentlig styring af økonomi og ressourceforbrug i det grønlandske sundhedsvæsen ikke finder sted

Urealistiske og/eller manglende konkrete målsætninger

Landsstyret
Onsdag d. 3. marts 1999

Derfor er det i denne sektor måske mere vigtigt end i nogen anden sektor, at der er formuleret klare mål, præstationskrav og retningslinier, som embedsmænd, politikere, personale og befolkning kan forholde sig til. Sådanne rammer findes stort set ikke i det grønlandske sundhedsvæsen

Den grønlandske sundhedssektor befinder sig i en alvorlig krise

Landsstyret
Onsdag d. 3. marts 1999

Nu kunne man måske tro, at de høje omkostninger skyldes et generelt overforbrug i sundhedsvæsenet, men som det fremgår af nedenstående illustration, er Grønland i hvert fald ikke personalemæssigt overnormeret set i forhold til befolkningens størrelse og set i forhold til de øvrige nordiske lande og danske amter. Faktisk ligger Grønland væsentligt lavere for alle faggrupper

Sammenfatning af rapportens konklusioner og anbefalinger

Landsstyret
Onsdag d. 3. marts 1999

Den overordnede sundhedspolitiske vision er, at Grønland skal have et velfungerende sundhedsvæsen i fortsat udvikling, og at kvalitetsniveauet skal ligge på dansk/nordisk standard. Skønsmæssigt vil det koste ca. 3 gange så meget pr. indbygger som i Danmark at realisere visionerne - dvs. drifts- og anlægsbudgettet skal op på ca. 1,5 mia. kr. pr. år

Strukturproblemer i Grønlands sundhedsvæsen

Landsstyret
Onsdag d. 3. marts 1999

Såvel internt i sundhedsvæsenet som i Grønland i al almindelighed har man i en lang periode været klar over, at sundhedsvæsenet befinder sig i en situation, som er særdeles problematisk. Sektorens problemer har løbende og jævnligt været kraftigt eksponeret i medierne, og politikere, embedsmænd, arbejdsgrupper, personale og befolkningen har debatteret årsager og løsningsmuligheder uden dog for alvor at få afdækket disse i en struktureret og dokumenteret form

Kort gengivelse de vigtigste punkter i Beretning fra Det rådgivende udvalg

Landsstyret
Fredag d. 8. januar 1999

Udvalget har lavet beregninger på boligefterspørgslen, der viser at der i dag er et behov for 2700 nye boliger. Frem til 2008 vil der opstå et yderligere behov på 2500 boliger, således at der frem til 2008 er behov for at bygge i alt 5200 nye boliger.

Turismeredegørelse

Landsstyret
Fredag d. 16. oktober 1998

Turistmarkedet er tilstede for Grønland som et kolossalt vækstpotentiale, såfremt det gribes rigtigt an og der skaffes de rigtige transport- og opholdsbetingelser

Forslag til landstingsforordning om boligfinansiering

Landsstyret
Onsdag d. 23. september 1998

Forelæggelse af forordningsforslaget skal ses som et led i den generelle omstrukturering af det grønlandske boligmarked. De foreslåede finansieringsmodeller skal betragtes som et supplement til de finansieringsmodeller, der kendes i dag. Det vil sige ordninger som 60/40-byggeri, andelsboliger, selvbyggerhuse, kommunale byggesæt og bygdeboliger.

Åbningstalen ved Landstingets efterårssamling 1998

Landsstyret
Fredag d. 18. september 1998

Det bliver en tung gang på jord for et selvstændigt folk - en selvstændig nation - hvis befolkningen sakker bagud med uddannelse. Vi er nu godt i gang med at uddanne os, men vi må gøre det endnu bedre i de kommende år.

Ændring af lov om valg til Landsting

Landsstyret
Fredag d. 4. september 1998

Forslaget indeholder en ændring af inddelingen i landstingskredse, således at der fremover kun vil være 5 valgkredse, idet de tidligere landstingskredse Sydkreds, Midtkreds, Diskokreds og Uummannaq kreds sammenlægges til en landstingskreds benævnt Vestkredsen.

Yderligere forstærkning af indsatsen er nødvendig

Landsstyret
Onsdag d. 19. august 1998

Landsstyrets målsætning er en stabil og effektiv drift af sundhedsvæsenet med de til rådighed værende ressourcer, således at den enkelte patient kan garanteres en behandling inden for en given tidsperiode. Med de nuværende store rekrutterings- og flaskehalsproblemer er det imidlertid ikke muligt at opstille sådanne garantier.

Redegørelse om regionalisering af sundhedsvæsenet i Diskoregionen

Landsstyret
Torsdag d. 30. april 1998

Det er arbejdsgruppens opfattelse, at en regionalisering kombineret med en styrkelse af grundspecialerne på Dronning Ingrids Hospital, tilstedeværelse af et basispersonale i regionen, det nødvendige apparatur og telemedicin kombineret med ekstern ekspertise, forventes at være vejen frem.

Politisk-Økonomisk redegørelse 1998

Landsstyret
Torsdag d. 23. april 1998

Det overordnede mål for landsstyrets økonomiske politik er herudover at sikre yderligere værdiskabelse og forøgelse af den økonomiske aktivitet i landet, således at der skabes flere varige arbejdspladser, samtidig med at den enkelte borger sikres bedre livsvilkår

Redegørelse om lærersituationen i folkeskolen

Landsstyret
Torsdag d. 16. april 1998

Den forholdsvis udbredte anvendelse af timelærere i stedet for uddannede lærere skyldes dels, at der ikke er tilstrækkeligt med uddannede grønlandske lærere, dels at mange grønlandske lærere er ansat udenfor folkeskolen og dels at det i de seneste år ikke har været muligt at rekruttere flere lærere fra Danmark.

Redegørelse om hjemtagning af den psykiatriske behandling

Landsstyret
Mandag d. 23. marts 1998

Alternativ 1 beskriver en model, hvor der etableres 2 nye afsnit á 15 senge, mens den nuværende åbne psykiatriske afdeling i sin nuværende form bevares. I alternativ 1 er anlægsudgifterne beregnet til at andrage kr. 106 mio, inklusive 50 nye personale boliger.

Indførelse af erhvervsmæssigt boligbyggeri

Landsstyret
Mandag d. 9. juni 1997

Afsluttende kan oplyses, at landsstyret snarest muligt vil foranledige de skattemæssige afskrivningsregler ændret, således at boligbyggeri bliver afskrivningsberettiget for selskaber som foreslået.

Politisk-Økonomisk Redegørelse 1997

Landsstyret
Tirsdag d. 6. maj 1997

Det er landsstyrets vurdering, at den positive udvikling i det økonomiske aktivitetsniveau i høj grad har været betinget af den førte balancerede finans- og gældsafviklingspolitik. Kombineret med landsstyrets aktive løn- og omkostningspolitik har denne muliggjort en stabil udvikling i de økonomiske rammebetingelser, herunder ikke mindst en meget lav inflation.

Landsstyreformandens åbningstale ved landstingets efterårssamling l996

Landsstyret
Fredag d. 27. september 1996

Også undersøgelserne omkring mulighederne for krydstogprojekter og Apussuit tegner lovende for de fremtidige udviklingsmuligheder for beskæftigelsen på denne front

Landsstyrets politisk, økonomiske redegørelse ved forårssamlingen 1996

Landsstyret
Torsdag d. 9. maj 1996

Med mindre der skabes en modsvarende vækst i indkomstdannelsen, vil rente- og afdragsbyrden overfor udlandet på længere sigt indebære en reduktion i vores forbrugs- og investeringsmuligheder.